Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » 25 år i Nr. Asmindrup menighedsråd
25 år i Nr. Asmindrup menighedsråd

- Din første plads var hos Edvard og Paula Lyse.
- Ja, allerede mens jeg gik til præst hjalp jeg af og til med at passe børnene:
Niels, Ingrid og tvillingerne Ejner og Hans. De var i alderen fra 6 til knap et år.
Da jeg gik ud af skolen blev jeg ung pige hos præstefamilien.
- Hvordan var det?
- Det var en god plads. Jeg var meget glad for at være hos familien Lyse.
Jeg blev behandlet som et medlem af familien.
Min primære opgave var at passe børnene, men jeg hjalp også til i husholdnin¬gen.
Der kom mange mennesker. Og livet bar ikke mindst præg af pastor Lyses gode humør og pudsige og morsomme indfald og fru Lyses venlige og ligefremme væremåde.
Om morgen blev jeg vækket af pastor Lyse, der kaldte nede fra gangen.
Eva, Eva, toilettet brænder, nøglen sidder indvendig kun hullet er til at redde.
Da pastor Lyse fik embede i Ll. Heddinge på Stevns, bad de mig om at flytte med. Jeg fortsatte med at passe børnene og hjalp også pastor Lyse med at fiske.

Grisen fik nyt navn
En af gårdmændene i Nr. Asmindrup forærede familien Lyse en pattegris. Den fik navnet Mathis. Den fik lov til at løbe frit over hele huset og i haven, indtil den dag, den begyndte at »grave« på kirkegården. Så var det slut med friheden. Den kom i grisesti. Mathis skulle naturligvis også med til Stevns. Den blev bundet fast på taget af førerhuset på vognmand Valdemar Johansens flyttevogn og skreg hele vejen.
Da det var på tale, at Mathis skulle slagtes, nægtede både børnene og jeg at spise Mathis. Pastor Lyse var idérig, så han byttede Mathis med en anden gris hos en af gårdmændene. Og det var i forbindelse med den byttehandel, at Mathis blev til Martine, nemlig da den skulle fare.
Og da Martine havde faret, bad pastor Lyse mig om at købe wienerbrød hos bageren, som vi skulle have med til barsels besøg hos Martine . Vi troede, vi skulle spise det. Men vi fik en lang næse. For pastor Lyse gav Martine det i barselsgave.
Kedeligt var det aldrig
Pastor Lyse lovede at vie mig, men på den betingelse, at manden skulle hedde Adam. Gift blev jeg, men ikke af pastor Lyse.
Jeg holdt meget af familien. Det er en tid jeg mindes med glæde og taknemmelighed.

Menighedsrådet
- Hvornår kom du i menighedsrådet?
- I 1977. Jeg valgte at træde ud i 1991, da vi skulle flytte til Nykøbing . Men jeg kom ind igen i 1998, så jeg må jo ikke kunne undvære det.
Det har været nogle spændende og arbejdsomme år. Der er sket meget i kirke, præstegård og præsteembede. Nyt orgel, renovering af kirke og præstegård, bygning af: konfirmandstue, graverkontor og maskinhus og nyt tag på kirken efter stormskade.
Inden for det kirkelige område kan nævnes: valg af præst til Nr. Asmindrup (der havde ikke boet præst i præstegården i 12 år) og valg af præster til Vig.
- Hvilket område har du især haft med at gøre?
- Præstegårdsudvalget. Det tager sig af præstegårdens vedligeholdelse og de praktiske ting i forbindelse med møder som sognets eftermiddag, sommermøde, sogneudflugt etc.
I forbindelse med den nye konfirmandstue blev jeg valgt som formand for byggeudvalget.
- Ved det netop overståede menighedsrådsvalg var det på landsplan sværere end nogensinde før at få folk til at stille op, men den holdning har ikke præget dig gennem de 25 år, du har været med.
- Hvis folk fortsat ønsker, det folkelige demokrati skal være en del af folkekirken, så må der også være folk i sognet, der må påtage sig den opgave. Den ville jeg ikke have været foruden.
- Menighedsplejen?
- I min sidste periode har jeg været med i Menighedsplejen og dens arbejde med bl.a. julehjælp og uddeling af blomster rundt omkring i sognet. Og det er anledning til at få talt med mennesker, jeg har kendt siden barndommens dage.
---
Menighedsrådet og sognepræsten siger Eva tak for den store indsats, hun har ydet gennem de 25 år til glæde og gavn for livet i kirke og præstegård.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.