Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » I kan ikke tjene Gud og Fanden
I kan ikke tjene Gud og Fanden

”I kan ikke tjene Gud og Fanden” - lyder en verselinje i Hans Anker Jørgensens salme ”Du, som gir os liv og gør os glade (SB nr. 369).
Salmen modstiller to livssyn. På den ene side: det liv, Gud har skabt og giver os at leve og vil, vi skal leve i kærlighed. På den anden side: livet er vores eget projekt, som vi kan gøre med, hvad vi har lyst til.

Livet er Guds gave
”Du, som gir os liv og gør os glade” Vi er skabt til at se med kærlighedens øjne og tage vare på hinanden og den svage.
K.E. Løgstrup skrev engang:
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sine hænder. Det kan være meget lidt, men det kan også være forfærdende meget, så det simpelt hen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”
Livets grundvilkår er i en kristen optik , at vi altid holder noget af det andet menneskes liv i vore hænder.
Derfor skal vi se på hinanden og på andre med kærlighedens øjne.

Vort eget projekt
Modsat det kristne livssyn hævder det livssyn, der er vokset ud af 70´ernes og 80´ernes opgør med traditionen og dens grundlæggende værdier, at livet er blevet den enkeltes eget projekt.
Livet eller meningen skal vi selv skabe. Vi skal arbejde på vores lykke og gøre det godt i tilværelsen, gerne nå det hele og i hvert fald være sikre på, at vi er blevet set. At sætte sig selv i scene er jo et af tidens store mantra. Det afgørende er ikke den enkelte, men hvad den enkelte kan fortælle om sig selv. Det drejer sig om jeg, jeg og jeg, om selvudvikling om personlig vækst etc. Fokus flyttes fra den ydre verden til den indre. Med coachen eller terapeuten som rejseleder tager man på en spirituel indre rejse for at finde indtil sin inderste kerne for at se lyset, komme til en højere bevidsthed, der kan forbinde sig med det guddommelige etc.
Men jo mere man samler sig om sig selv og alt det, vi skal have ud af vores liv, desto mere forsvinder vi som et du for hinanden. Og ansvaret fortoner sig. Vi tjener på hinanden i stedet for at tjene hinanden, dele, glæde, sorg og brød.

Rigtigt og forkert
”Der findes ikke rigtig og forkert. Det er noget religionerne har opfundet.” sagde terapeut og coach Talasi Ørting ifølge journalist Nikolai Lang (Information 17-04-10), der undersøgte tilbuddene for ”et nyt liv” på markedet for spiritualitet, terapi og selvudvikling.
Hvilket belæg den pågældende coach/terapeut har for sin påstand, ved jeg ikke.
Men umiddelbart afspejler påstanden tidens værdinihilisme, dvs. at der ikke eksisterer noget fælles værdigrundlag, og derfor ikke et endegyldigt svar på godt og ondt.

Evangeliets tale
Den opfattelse taler evangeliet midt imod. ”I kan ikke tjene Gud og Fanden.
I må vælge mellem liv og død.”
Disse ord er et ekko af Jesu ord fra Bjergprædiken om, at vi ikke kan tjene to herrer.
”Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.”
Det onde, det er det, der ødelægger og nedbryder det gode, livet, kærligheden. Det, der gør vores hjerter kolde og hverdagen uden lys og luft, uden tid til børn og gamle tanter, uden fuglesang og blomsterduft, så glæden må gå på krykker, og livet går i stykker.
Det gode, det er at tage ansvar og tage vare på de mennesker, vi lever med og iblandt. Det er at se hinanden og de andre med kærlighedens øjne. Det er at passe på alt det skabte Det er at tjene hinanden og ikke på hinanden, det er at dele glæde sorg og brød, så glæden ikke må gå på krykker. Det gode er, som Jesus siger, at se til himlens fugle og til markens liljer og være til stede i livet, gribe dagen og øjeblikket med nærvær, ømhed, ansvar og omsorg for hinanden og de andre, de fremmede eller dem, som af den eller anden grunden lever på kanten af tilværelsen.
Vi stilles hvert eneste øjeblik over for valget: at ville elske, at ville tage vare på hinanden og den svage, eller det modsatte: at ville sig selv, være sin egen lykkes smed.

Lad det være en bøn til Gud :

Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

- så Han ved sit ord og sin ånd vi give os tro og mod til ikke at tro på tidens gyldne løgne, der kun tilgodeser os selv, men vælger at se med kærlighedens øjne og passe på alt det skabte.


Henning Hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.