Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Vi er små guder og gudinder???
Vi er små guder og gudinder???
Tidens individualisme
Det moderne menneskes selvforståelse som myndig, uafhængig og fri i forhold til autoriteter som religion og moral har rod i individualismen. Den går tilbage til antikkens Grækenland, renæssancen (1400) og oplysningstiden (1700). Individualismens nøgleord i dag er: Mennesket er direktør, hovedperson, i sit eget liv (Klaus Rifbjerg). Livet er ens eget projekt. Man vil selv sætte dagsordenen.

Religiøs på sin egen måde
Tidens individualisme sammen med folks erfaring af, at dyrkelse af materialismen er som at få stene for brød, er noget af forklaringen på tidens religiøse søgen for at finde et fodsfæste i tilværelsen og dens omskiftelighed.
Man går på indkøb i det globale religiøse supermarkeds eksotiske verden. Der er frit valg på alle hylder.
Der tilbydes kurser lige fra østens mystik om reinkarnation og energier til utallige terapier og spirituelle teknikker som meditation, yoga, mindfullness (nærvær og tilstedeværen), afspænding og healing, så man kan udvikle evner til at modstå stress, bevare ro i sindet og få det bedre. Man vælger, det man, har brug for til et godt liv og former den gud og den tro eller livsanskuelse, der matcher ens spirituelle søgen. Man vil være religiøs på sin egen måde.

Den nye åndelighed
Denne religiøsitet og dens teknikker kaldes den nye åndelighed. Den handler om højere bevisthed, at komme tættere på sig selv, at føle og mærke sig selv og det guddommelige inden i sig. Man skal tænke positivt, vibrere på en bestemt positiv frekvens. Det styrker selvet, og så får man det bedre. Det er ”visdommen” i den nye åndelighed.
Om denne spiritualitet sagde en af tidens kendis terapeuter for nylig i et radioprogram:
”Vi har alle en gnist af Gud i os. Vi er alle en del af Gud. Gud er inden i os. Gud er ikke uden for os. Gud er en følelse, som styrker selvet. Vi er alle små guder og gudinder. Jeg tror på, at vi alle er guddommelige. Vi er guder og gudinder og alle sammen en del af Gud. Vi er unikke, vi har bare glemt det.”
Det er åbenbart terapeutens opgave at finde det glemte frem fra det indres inderste gemmer, så klienten kan begynde at tænke positivt og få det bedre. Det er dog næppe gratis! Om du har mødt små guder og gudinder, ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke, hverken i mig selv eller i andre.

Gud i tiden
Kristendom er den nye åndelighed langt fra. Den afspejler tidsåndens navlebeskuelse og dyrkelse af en selv.
Konsekvensen kan være et egoistisk og overfladisk soloridt, hvor ansvaret for medmennesket totalt forsvinder. Kristendommen taler midt imod spiritualitetens dogme, at Gud ikke er uden for os. Den forkynder tværtimod, at Gud kommer til os ude fra. Gud blev menneske.
Det er en af kristendommens grundpiller. Det er den tro, vi fejrer jul, påske og pinse på - ikke på hjemmestrikkede spirituelle spekulationer.
Hvis Gud kun skulle være inden i os – vi er skabt i Guds billede - og ikke uden for os, så kunne vi som kirke lige så godt dreje nøglen og lukke hele butikken her og nu. For det ville da være spild af tid og menneskelige - og økonomiske ressourcer at bruge søndag formiddag eller torsdag eftermiddag tilat høre Guds ord til tugt og trøst, hvis Gud kun skulle findes inden i os. I så fald ville det vel være tilstrækkeligt at søge i det indre spirituelle bibliotek i afdelingen for Terapier. Men i så fald: Hvor skulde vi så gå hen for at sige Gud tak for livets dyrebare gave, eller for at få trøst, når livet gør ondt, eller tilgivelse for vores skyld – forlad os vor skyld – som vi beder i Fadervor - eller tro på, at livet det er livet værd på trods af tvivl og stort besvær, på trods af det der smerter. For det kan vi ikke føle og mærke i os selv, uanset om vi skulle være små guder og gudinder. Det skal høres i Ordet, der blev kød og tog bolig i blandt os.

Vor tro er ej på hvad som helst,
man kristendom vil nævne,
men på ham, os har skabt og frelst
og fører på det jævne,
og så på alt, hvad sandheds Ånd
os leder til med kærlig hånd,
alt efter hjertets evne.

(Grundtvig)

Henning Hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.