Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Viggos og Maries hus
Viggos og Maries hus
- og lidt om Kirkebyens ældre historie


Det gule bindingsværkhus hus ved kirkens hovedindgang blev revet ned i december måned.
Det var fra o. 1677 og kirkbyens næstældste hus. I mange år var det kendt som Viggos og Maries hus. Senere har det været kendt som Arilds hus, efter vores organist, sidste ejer. På den laveste del af grunden lå Lines hus med facade ud mod Kirkevej. Det blev revet ned i 1930érne. Det gule hus over for er fra o. 1650 og altså kirkebyens ældste. Huset på hjørnet af kirkevej/Asmindrupvej er fra o. 1732. Der var to lejligheder i huset , i den ene også skomagerværksted. Haven var tidligere landsbyens gadekær.
Hovedskolen på den anden side af kirkegårdsgærdet (vest) blev bygget i 1815. Det var den første skole i Nr. Asmindrup. Bygget året efter, at Frederik VI bestemte undervisningspligt for alle danske børn. Dermed fik Danmark et skolesystem, hvor staten skulle sørge for undervisning for jævne folks børn i den såkaldte almueskole, der blev forløberen for den folkeskole, vi kender i dag. Skolen blev bygget, hvor Anneksgården havde ligget. Anneksgården blev på et tidspunkt præstebolig for sognets præster. Da den nye skole blev taget i brug i 1954, blev skolen kommunekontor i Nr. Asmindrup Kommune.
Og efter kommunalreformen i 1970 kom den i privateje. Nedenfor skolen lå kongens jagtgård over for den lille Hov Sø. Den blev opført af Frederik II (o.1570). Det var et trelænget anlæg. Det midterste var kongens gemakker. Kongen - også Christian IV - opholdt sig her under jagterne i Odsherred. Da den ophørte som kongelig jagtbolig (o.1650), blev den bolig for skovridderen, indtil den blev revet ned i 1700-tallet På dette tidspunkt var der 6 gårde, fire boelsteder (mindre gårde) og 9 huse. Efter stavnsbåndets ophævelse (1788) og de store landboreformer blev de fleste gårde flyttet ud.

”Foråret så sagte kommer” - men det kommer.

Henning Hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.