Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » En skælven i et ydmygt sind!
En skælven i et ydmygt sind!

Sådan synger vi i ”Nu er det længe siden” med Jeppe Aakjær om sin fars tak til Gud for høstens gave.
Sindets ydmyghed er en måde at være til på, når vi befinder os på grænsen mellem det, vi kan, og det, vi ikke kan. Den livsytring er ganske vist svær at få øje på i dagens Danmark. På nutidsdansk forbindes ydmyghed som regel med falsk beskedenhed eller underdanighed. Disse attituder handler imidlertid ikke om ydmyghed, men om ydmygelse. Og er det diametralt modsatte. Ydmyghed betyder, at der er noget, der er større end os selv. I kristen optik er vi skabt i Guds billede og livet er Guds dyrebare gave. Og alle gode gaver: livet, kærligheden, hverdagen, det nære, hvert tilfældigt møde, høsten og det daglige brød, de kommer ovenned, fra Gud. Ydmyghed i ordets egentlige betydning matcher midlertid ikke det moderne menneskes selvforståelse. Den handler om, at der ikke er noget, der er større end mig, at der ikke er noget og nogen, der er vigtigere end mig, at der ikke er nogen over mig. Jeg er min egen herre, verdens centrum, hvorom alting skal dreje sig, så jeg får det fulde udbytte af livet. For en genration siden var man forpligtet på at yde noget til fællesskabet. I dag er man mere forpligtet på at realisere sig selv, sine drømme, sine indre potentialer, møde sine grænser, gøre en forskel, hvis man vil anerkendes. En forskel - ikke nødvendigvis for sig selv, men først og fremmest for sig selv. Behov kommer før pligt. Jeg er vigtigere end vi. Selvrealisering, at realisere sig selv, uden at være forpligtet på andre end sig selv, resulterer i et kynisk menneskesyn uden pligt og ansvar for de andre og fællesskabet. Uden ydmyghed fylder egoet det hele. Der bliver ikke plads til de andre. Medmennesket reduceres til en genstand eller et middel til egen vinding. Som en har sagt : ”Uden ydmyghed bliver vi simpelthen til selvretfærdige idioter, som ophøjer sig selv ved at træde på andre. Uden ydmyghed glemmer vi, hvem vi er, og hvem Gud er, og det er altid en djævelsk affære.”
En skælven i et ydmygt sind, det mærker man f.eks. når man står under nattehimmelen og kigger ud i det uendelige univers og ser stjerner, der lyser, selv om de for længst er brændt ud. Når man står med sit lille nyfødte barn eller barnebarn i armene, og mærker varmen fra den lille krop og en lille bitte hånd, der krammer éns finger. Når man står ved døbefonten og fyldt af glæde over livets under og fyldt af bæven for ukendt fremtid lægger sit lille barn i Guds hænder. Når man i et ethvert menneskes ansigt ser et menneskebarn skabt i Guds billede og elsket af Gud, uanset hvem det er. Når man mister et elsket menneske og kisten sænkes i jorden, og man er prisgivet en virkelighed, der er større end en selv. Når en lagde hænderne på vores skulder, den dag, hvor glæden var forsvundet, og sagde et trøstende ord, så livet igen blev livet værd. Når marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs, frugten er plukket, og træet er rystet.

Ydmyg bliver man, når man erfarer, at der er ting her i livet – og måske endda de allervigtigste ting – som vi ikke kan tage selv, men kun tage imod: livet og kærligheden
og med Jakob Knudsens ord:

synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.
(Se, nu stiger solen af havets skød)


Jo, ydmyghed – en skælven i et ydmygt sind - er en måde at være til på nemlig: at tro på livet, at livet, dert er livet værd på trods af tvivl og stort besvær, på trods af det, der smerter. Det er at være sat fri til at være sig selv, uden at behøve at skulle gøre en forskel og være omstillingsparat til man er 90. Her opgiver vi det, vi tror vi skal være, og bliver det, vi er i Guds øjne, Guds elskede børn. I ydmygheden står vi over for Gud og kan derfor blive og være os selv.

Henning Hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.