Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Hvorfor tro på Gud?
Hvorfor tro på Gud?

Det var det spørgsmål, Ateistisk forening yderst ihærdigt stillede i deres kampagne på busserne her i foråret for at få folk til at melde sig ud af folkekirken.

Men rent faktisk er det jo egentlig et godt spørgsmål, når det kommer til stykket.

For er livet, når det kommer til stykket ikke bare en tilfældig proces, som på et tidspunkt ender i tilintetgørelse og ingenting?
Hvad sker der f.eks. den dag vi dør?
Selv mindet om os forsvinder jo en dag, når ingen husker os længere.
Hvor er vi så ?
De tanker, tror jeg, vi alle gør os.

For hvad er livet? Udover at vi har seksuelle drifter, så vi formerer os, spiser og trækker vejret og at hjertet slår, til det ikke slår længere?

Hvorfor, som ateisterne siger det, tro på en Gud?

En Gud som er under os og over os, foran os og ved siden af os. En Gud til hvem vi kan rette vores glæde og vores taknemmelighed; til hvem vi kan komme med vores skyld og med alt det, vi ikke kan overskue i vores liv.

Joh. Møllehave har en salme i vores salmebog, som hedder; ”Nåden er din dagligdag” (DDS 522)

Versene i salmen handler om, hvad der sker, når livet og dagligdagen bliver vedkommende og ikke bare en selvfølge og en vane.
Forhåbentlig har de fleste oplevet sådanne øjeblikke.
Øjeblikke, hvor livet bliver nærværende.

Måske har vi oplevet det, når et barn har set os i øjnene eller en, vi holder af har taget os i hånden.
Det kan være et stykke musik, en solsort der fløjter, en farve, en duft, der rammer en nerve og en stemning af særlig nærhed og mening. Nærvær som gør, at vi pludselig ser, som Møllehave siger:

Nåden er din dagligdag,
Hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
Nåden er: at være

Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage

Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde

Evangeliet i den kommende trinitatis tid er ikke et svar.
Det er ikke et svar på vore mange spørgsmål.
Det er ikke et plaster på vores eventuelle tvivl.
En tvivl som i sidste ende ikke er så afgørende, men er noget, vi hver især må slås med, måske livet langt.

Nej, evangeliet det er altid en indbydelse.

Det er en indbydelse til at tage imod.
Det er en indbydelse til at tage imod den Nåde, som er blevet rakt os med Kristus.
Ordet fra Gud, over alle dage, som Møllehave siger det.
Men hvad er det så for et Ord?

Jo, Ordet er evangeliets ord, som skaber, hvad det nævner, - nemlig, tro, håb og kærlighed i det øjeblik vi tager i mod

Det kan derfor anbefales, selv ateister, at gøre det; det er nemlig at få alt tilbage!

Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

God sommer.

Michael Nissen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.