Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Kirkeminister Mette Bock har ordet
Kirkeminister Mette Bock har ordet

Godt nytår til alle i Nørre Asmindrup sogn.
Og tillykke til menighedsrådsmedlemmerne med valget til den kommende embedsperiode.
Jeg forstår, at I allerede har besluttet, at kirkebladet skal have en mere tidssvarende og skarpere profil. Det lyder helt indlysende, at den ambition naturligvis også handler om at få en fælles tråd til jeres to-pastorats hjemmeside.
Og så i øvrigt: Det er for mig at se aldeles logisk at begynde den nye embedsperiode med at overveje, hvordan man i det hele taget får den bedst mulige samtale med omverdenen. Samtale skaber liv!
Det er nemlig ikke længere tiden for selvfølgelige prioriteringer af, at ”vi kører da bare videre, som vi altid har gjort”. At bevare det bedste og give plads til nænsomme forandringer har været forudsætningen for den folkekirke, som fortsat samler så mange.
Kirken skal ikke være et reservat for de særligt interesserede, mens resten af samfundet tavst støtter – så længe det varer. Kirken skal være det faste holdepunkt, hvor ikke alt er til forhandling, men også rumme en åben dør for det søgende menneske. At lære at gå i kirke svarer til at lære at cykle: I begyndelsen er det vanskeligt, men har man først lært det, glemmer man det aldrig.
Der er en del steder ret stor afstand mellem dem, der er opvokset i en tradition, hvor man hylder kirkens selvfølgelige plads og så den del af befolkningen, som hverken kommer i kirken eller kan få øje på den kirkelige kulturarvs betydning.
Det er for mange nyt – og spændende - at man på lokalt niveau skal gøre sig omhyggelige overvejelser over, hvordan man kommunikerer med omverdenen. Derfor er det oplagt, at det er kirkeblad, hjemmeside og samtalen på alle planer, der bliver et vigtigt omdrejningspunkt for menighedsrådet.
I det arbejde er der ingen grund til at sætte sit lys under en skæppe. Folkekirken har både på lands-og lokalt plan så meget at være stolt af, at det ærgrer mig, hver gang man ser kirkeligt aktive tale sig selv ned i et sort hul.
Hos jer er den lokale medlemsprocent oppe på 86 procent. Det er et så overvældende flertal af jeres lokale befolkning, der er folkekirkemedlemmer, at udgangspunktet nærmest ikke kan være bedre. I kommunikerer ind i et lokalområde, der er jer venligt stemt.
Med de vilkår behøver man ikke helt så nervøs, som jeg andre steder i landet har hørt andre være: De vil nødigt trænge sig på. Folk ved, hvor kirken ligger, hvis de skulle få brug for den, siges det.
Men hvad nu, hvis der er nogen, der faktisk gerne vil kontaktes? Enten direkte eller mere indirekte via et godt opbygget kirkeblad eller en levende hjemmeside? Menighedsrådene skal være bevidste om hvilke valg, man træffer. Målet må være klart: At skabe liv og vækst i menighed og sogn.
Bruger man tiden rigtigt? Bruger man pengene rigtigt? Ser kirkegården ud, som man ønsker? Hvordan er samarbejdet med det omgivende civilsamfund?
Det afgørende er, at spørgsmålene bliver stillet, og beslutningerne efterfølgende truffet. Så har kirken lokalt truffet et valg. Og så kender alle kursen.
Med ambitionerne i Nørre Asmindrup tror jeg på, at I er godt på vej.
God arbejdslyst

Af kirkeminister og kulturminister Mette Bock
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.