Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Hjælper vi?
Hjælper vi?
Indsatsen for samfundets svageste i Odsherred
- af Claus Krants von Schoubye, leder af socialpsykiatrien i Odsherred kommune


Det er en almindeligt kendt sag at samfundets ubestridt svageste, mennesker der oplever psykisk sygdom og sårbarhed, er den gruppe i samfundet, der på alle aflæselige parametre klarer sig dårligere end gennemsnittet. Levetiden er forkortet, livsstilen mere kropsligt og psykisk opslidende, kontakten til arbejdsmarkedet begrænset og tilstedeværelsen af rusmiddelsproblematikker er høj.

Ikke desto mindre har vi i Odsherred Kommune, som i alle andre kommuner, til opgave uafladeligt at arbejde for at give medborgere med sociale og psykiatriske udfordringer, samme muligheder som andre for et meningsfuldt, indholdsrigt, og i så høj grad som muligt, selvhjulpent liv.

Socialpsykiatrien har netop denne målgruppe som særligt indsatsområde. Vi arbejder målrettet med recovery og rehabilitering for øje, og er således optagede af at den støtte vi tilbyder, udmøntes i et samarbejde med den enkelte borger og med udgangspunkt i den enkeltes personlige mål, drømme og håb. Alt for at give den enkelte medborger, under hensyntagen til individuelt varierende evner, mulighed for at realisere deres livspotentiale.
Organisationen beskæftiger ca. 60 medarbejdere, samt et antal social og sundhedsassistent elever, der afvikler deres psykiatri praktik her.
Vejene til at komme sig, helt eller delvist, fra psykisk sygdom er mangeartede og i øvrigt unikke for det enkelte menneske. Vi repræsenterer derfor en bred vifte af forskelligartede tilbud der nok i deres umiddelbare form fremstår ensartede, men som i en praktisk virkelighed skaber en ramme hvori en individuel proces, med alle de variationer denne måtte medføre, kan finde sted.

Alle vore medarbejdere har uddannelsesmæssigt relevante baggrunde og omfattende erfaring med netop arbejdet omkring og med mennesker der oplever psykisk sygdom. Socialpsykiatrien rummer således pædagoger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, plejere og socialrådgivere.

Når man oplever alvorlig psykisk sygdom, påvirkes mange områder af livet negativt, og man kan derfor både under og efter et sygdomsforløb have behov for støtte til integration eller gen-integration med det omgivende samfund og dets strukturer. Behovene kan som ovenfor nævnt, opstå indenfor mange forskellige områder af den almindelige og daglige livsførelse. Der kan således blandt mange ting, være tale om at få hjælp til kontakt med den offentlige forvaltning, håndtering af den personlige økonomi eller eksempelvis at etablere og fastholde sociale kontakter og netværk.
Et omfattende arbejdsområde for os er den individuelle støtte. Den finder som oftest sted med udgangspunkt i den enkeltes eget hjem og livssfære. Den enkelte borger tilknyttes en fast kontakt og støtteperson, og arbejder sammen med denne tæt om at opnå, genvinde eller fastholde færdigheder og funktioner nødvendige for at kunne leve et liv præget af kvalitet, deltagelse, social samhørighed, menneskelig kontakt og om muligt kontakt til arbejdsmarkedet.

Et andet område er værestederne der geografisk kan findes i både Vig, Asnæs og Nykøbing. Værestederne er åbne og uden visitation. Dette betyder at alle kan benytte værestederne, også uden at lade sig registrere. I værestederne pågår mange forskellige ting, både stående tilbud og borgerdrevne, mere interessebetonede aktiviteter. Eksempelvis tilbyder værestederne efter fast plan åben rådgivning, hvor det er muligt at tale med en sagsbehandler fra kommunens voksenteam, vejledning omkring seksualitet i forhold til psykisk sygdom samt mindre og afgrænsede færdighedsøgende kurser og holdforløb. Der arrangeres sommerfest og en årligt tilbagevendende rockfest, ligesom der fortløbende arrangeres fællesspisninger. Ekskursioner ud af huset er blandt mange andre ting også en del af tilbuddet. Fælles for alle aktiviteterne er at de pågår i et samarbejde med de interesserede borgere.

Socialpsykiatrien har opgaver der knytter sig til en mængde af boliger, såkaldte opgangsfælleskaber, hvortil vi har en anvisningsret. Dette betyder at vi har retten til at definere hvem der har mulighed for at flytte ind, men har ingen ret til eller mulighed for at bevillige indskudslån eller anden økonomisk støtte i forbindelse med boligerne. Som udgangspunkt tilbyder kommunen boligerne til borgere der modtager anden individuel støtte leveret af socialpsykiatrien.

Det opsøgende team, Team 99 (efter servicelovens §99), varetager opsøgende og opsporende arbejde. Dette sker ofte på foranledning af medborgere, kommunale eller regionale samarbejdspartnere eller politiet. Formålet er at sikre at mennesker med hjælp behov ikke overses eller "falder imellem to stole". Teamet varetager endvidere driften af det nyligt etablerede Akuttilbud Odsherred. Funktionen består i et telefonisk råd og vejledningstilbud der er tilgængeligt 365 dage om året i tidsrummet 08.00 - 23.00. Her kan borgere der oplever akut psykisk og / eller social krise rette henvendelse og opnå kontakt med trænet personale der kan bistå med at finde løsninger på den aktuelle situation. Telefonen kan også benyttes af professionelle og samarbejdspartnere. I aftentimerne er der ingen udkørsel, men det opsøgende team har mulighed for at reagere på aftenens opkald i dagtimerne.
På Vangen råder vi på samme vis over 5 såkaldte "skæveboliger". Målgruppen for disse boliger er medborgere der med afsæt i en meget særlig livsform, adfærd og betydelige psykiatriske problemstillinger, ikke er i stand til at fastholde boliger på det ordinære marked. Hjemløshed er i sig selv ikke et kriterie for inklusion. Der er medarbejdere tilknyttet vores opsøgende team der sikrer et tilsyn med boligerne, ligesom der etableres en social viceværtsfunktion.

Endeligt rummer socialpsykiatri Odsherred det døgnbemandede tilbud Grønnehaven. Grønnehaven er en samling selvstændige boliger befindende sig i Annebergparken, der indgår i en institutionslignende struktur. Målgruppen her er borgere der med afsæt i meget betydelige psykiatriske vanskeligheder, herunder misbrug, har behov for at have bolig med en meget nær og omfattende daglig kontakt. Tildeling af bolig her forudsætter en visitation fra kommunens voksenteam / myndighedsafdeling. Grønnehaven er personalemæssigt dækket 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Opgaverne er som man nok fornemmer mangeartede og også omfattende. Ikke desto mindre har vi ikke altid mulighed for at prioritere alle de aktiviteter vi finder spændende og vedkommende. Vi indgår derfor, i det omfang vi har mulighed herfor, meget gerne i samarbejde med frivillige, og herunder kirkelige, organisationer. Alt med henblik på at skabe mest mulig værdi for de af vore medborgere, der i kortere eller længere perioder af deres liv oplever at kæmpe med psykisk sygdom og afledte sociale vanskeligheder.

Det er ved evnen og viljen til at hjælpe de mest udsatte i vores samfund, at vores velfærdssystemer og værdier trykprøves. Næstekærligheden er nødt til at have en praktisk udmøntning hvis den skal udgøre en værdi for de mennesker der har brug for den.

Virkeligheden er som bekendt alle tings endelige prøve.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.