Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Gudstjenesten til debat
Gudstjenesten til debat
Biskopperne lægger op til debat om gudstjeneste, dåb og nadver.Liturgi er betegnelsen for gudstjenestens ritual
Ordet betegner det fastlagte forløb, som gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter. Og der er udvikling i den måde, vi fejrer gudstjeneste på!
Nogle bruger gående altergang, andre giver brød i stedet for oblater. I en del sogne har man indført dåbslys, andre steder er man begyndt at holde dåbstaler. Der skrives nye salmer og nye bønner. Små og større ændringer i liturgien, som nu giver anledning til en bred folkelig og kirkelig samtale og debat om, hvad vi siger og gør, når vi holder gudstjeneste, dåb og nadver. Skal det være ens fra sted til sted, og hvem skal bestemme hvad, og hvordan kan man gøre?
I de sidste par år har tre fagudvalg, nedsat af landets biskopper, haft til opgave at arbejde med henholdsvis gudstjeneste, dåb og nadver samt autorisation. Fagudvalget om autorisation udkom med en rapport for et år siden, og nu er de to sidste rapporter med tilhørende ”kort-fortalt hæfter” offentliggjort.

Liturgi og teologi
”Tanken er at sætte gang i en bred folkelig og kirkelig samtale om, hvordan vi fejrer og skal fejre gudstjeneste nu og i fremtiden, ” siger biskop Tine Lindhardt, som er formand for det udvalg, der har beskæftiget sig med dåb og nadver.
Ifølge Tine Lindhardt er det nemlig ikke ligegyldigt, hvad man siger og gør, når man holder gudstjeneste, dåb og nadver, for hvis man ændrer i ord og ritualer, kan det også let ændre i gudstjenestens teologi.
”Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får talt sammen om, hvad der er på færde i gudstjenesten, i dåb og nadver, og hvad det betyder. Så bliver det nemlig på ”oplyst grundlag,” at man ændrer, hvis man ændrer i liturgien. – For der er kke taget stilling til, om man skal ændre noget. Nu skal vi i første omgang have gode samtaler og drøftelser, håber jeg”.

Kernen af kristendommen
For at hjælpe debatten godt i gang har biskoppernes fagudvalg nu gennemgået og beskrevet dåb og nadver og gudstjenesten. De har beskrevet, hvad der sker, og hvad der siges, og hvad der gøres.
”Det er helt utrolig væsentligt, hvordan vi holder gudstjeneste, dåb og nadver. Vi er jo inde i kernen af kristendommen her. Folkekirken er evangeliskluthersk, og for mig er det af stor betydning, at vi fortsat – også hvis vi ændrer på noget, kan genkende vores gudstjeneste, dåb og nadver som evangelisk-luthersk,” siger Tine Lindhardt, og fortsætter:
”Derfor er der i virkeligheden ikke meget nyt i rapporterne forstået på den måde, at de ikke kommer med nye forslag eller tager stilling til de forskellige tiltag, der foregår rundt om. Men rapporterne giver et godt grundlag at debattere ud fra. Det er i hvert fald tanken.”

Overvejelser indsendes til biskopperne
Biskopperne håber, at mange vil deltage i debatten, og indsende deres overvejelser. Der er i den anledning oprettet mailadressen folkekirkensliturgi@km.dk, som man kan sende sine kommentarer ind til.
”Det behøver ikke være lange afhandlinger, man sender til os. Det kan også være konkrete forslag, eller måske ideer man taler ind på et bånd - eller et billede af nogle labels fra et gruppearbejde, man har haft. Og det kan være alt lige fra ”Jeg synes, det hele skal ændres” til ”Jeg synes ikke, der skal ændres noget overhovedet”, siger biskoppen.
Det er vigtigt at få alle overvejelser med, og alt bliver hørt og læst og samlet op af de tre biskopper Elof Westergaard, Marianne Christiansen og Tine Lindhardt, med henblik på fremlæggelse på bispemøde i oktober 2020, hvor biskopperne vil tage fat på overvejelser om, hvad der videre skal ske.
”Hvad biskoppernes overvejelser vil munde ud i, kan jeg af gode grunde ikke vide endnu, men det kan være overvejelser om, hvorvidt der evt. skal udarbejdes vejledninger, nedsættes en egentlig liturgikommission, etableres et liturgiudvalg eller noget andet. Men de forskellige input og kommentarer fra debatterne og drøftelserne vil indgå i biskoppernes overvejelser, så derfor er de vigtige” slutter Tine Lindhardt.
Biskoppernes materiale består af rapporter og ”kort-fortalt hæfter” om fire emner:

• Autorisation og frihed
• Gudstjeneste
• Dåb
• Nadver

Der er et ”kort-fortalt hæfte” om hvert emne samt tre rapporter, idet dåb og nadver er samlet i én rapport. Rapporterne og det øvrige informationsmateriale kan findes på folkekirkens hjemmeside www.folkekirken.dk.

Konferencer og debataftener
I alle stifter og i en række provstier vil der blive afholdt konferencer og debataftener, hvor gudstjenestens liturgi sættes til debat. Det sker i efteråret 2019 og i foråret 2020.
Tidspunkterne annonceres efter sommerferien. Alle er velkomne til at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi til folkekirkensliturgi@km.dk.
I efteråret 2020 gennemgår biskopperne alt, hvad der er sendt ind, og planlægger derefter det videre arbejde. Biskopperne vil her drøfte gudstjeneste, dåb og nadver og de kommentarer og overvejelser, der er sendt ind og kommet frem i debatten. Derpå vil de overveje, hvad der videre skal ske. Om der eventuelt skal laves vejledninger, nedsættes et liturgiudvalg eller måske en liturgikommission eller noget andet.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.