Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Krig og fred, kirke og corona
Krig og fred, kirke og corona

Den Danske Brigade modtages i København maj 1945. Frihedsmuseet.

I år kan vi i Danmark fejre markante jubilæer for to begivenheder, som hver på sin vis markerede overgangen fra krigstid til fredstid:
Den 5. maj fejrer vi 75-året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse under anden verdenskrig, overgangen fra mørke til lys, fra pessimisme til optimisme, fra undertrykkelse til frihed, fra samfundsmæssig stilstand til udvikling. Denne helt grundlæggende historiske begivenhed fortjener stadig at blive fejret og ofrene mindet. Der er nu kun få af os tilbage, som har oplevet Anden Verdenskrig og som kan huske noget fra den mørke tid. Men det betyder ikke, at disse samfundsomvæltende begivenheder og ikke mindst deres årsager må gå i glemmebogen. Vi har alle et ansvar for at vores børn og børnebørn vokser op med en fasttømret bevidsthed om, at frihed er en skrøbelig størrelse, noget der skal arbejdes og om nødvendigt kæmpes for. Glemsel og magelighed må ikke være med til at åbne bagdøren til vores samfund for nye tyrannier og knægtelse af tankens og troens frihed.Ulykkeligvis bliver året 2020 også et år, der vil gå over i historien - såvel i Danmark som i resten af verden: Det år vi blev ramt af Corona-virus med betydelige menneskelige og samfundsmæssige omkostninger til følge. I coronaens kølvand er fulgt bekymring og usikkerhed og mærkbare begrænsninger for vores udfoldelsesmuligheder som borgere, som menigheder, som familier og som enkeltpersoner. Vi er ikke i krig og fjenden er usynlig. Og dog - alligevel må vi alle kæmpe med i kampen mod dette drabelige angreb.
Vores kirker blev i midten af marts helt usædvanligt lukket for alle offentlige arrangementer, herunder ikke mindst vores fælles gudstjenester. Vi må trøste os i troen og med, at vi alle er en del af Guds hus og at Guds hus er en del af os.
Vi håber alle, at vi selv, vores kære, vores kirke og vores samfund kommer helskindet gennem den store udfordring. Håbet er en uundværlig drivkraft, fordi det sætter gang i forandringer og giver nye perspektiver, uanset om håbet er stort eller lille. Håbet kan komme af troen eller blive givet til os af et andet menneske eller det store fællesskab. Håbet opstod også påskemorgen, hvor ”kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden”, som Grundtvig skrev i påskesalmen ’Hil dig, Frelser og Forsoner’.
Den 15. juni fejrer landet 100-året for Sønderjyllands genforening. En ny begyndelse efter det nationale traume, som nederlaget i 1864 og tabet af Slesvig-Holsten havde påført landet. Dette for Danmark så opløftende udfald af den Første Verdenskrig var en enorm national forløsning, som - ikke blot i Sønderjylland - blev fejret i rigt mål landet over. Utallige er de genforeningsmindesten, som i tiden efter genforeningen rejstes rundt omkring i riget. Her hos os kender vi jo alle for eksempel Esterhøj-stenen i Høve. Her fra kirkebladet sender vi gode tanker til Sønderjylland og til befolkningsgrupperne i grænselandet - både nord og syd for grænsen.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.