Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Efter et svært år.. Tid til en ny begyndelse?
Efter et svært år.. Tid til en ny begyndelse?
Efter et svært år ... Tid til en ny begyndelse i vores sogne?

2020 har været et mærkeligt år, et usædvanligt år, i nogle henseender et rædsomt år, både for samfundet som helhed og ikke mindst for kirkelivet. I snart et år - siden den 11- marts 2020 - har vores kirker ikke kunnet fungere som normalt på grund af den verdensomspændende corona-pandemi. Barnedåb, konfirmationer, vielser, bisættelser, begravelser og selv almindelige gudstjenester har måttet holde flyttedag og /eller skifte form og indhold. Senest har vores elskede og traditionelle julegudstjenester måttet give op over for coronaens angreb.
Men med Guds vilje er der håb forude. Vaccinationen af befolkningen mod virussen er godt i gang. Et nyt kirkeår startede den første søndag i advent 2020 - den 29. november 2020 - og nyvalgte menighedsråd i vores sogne påbegyndte deres virke for den kommende fireårs valgperiode. Samtidig trådte en ny pastoratsstruktur for vores sogne i kraft. I den verdslige kalender har vi taget hul på et nyt år 2021 med nye forhåbninger. Den mørkeste tid er forbi og vi går mod lysere dage. Inden vi ser os om er det påske, hvor vi forhåbentlig kan fejre denne for kirken så vigtige højtid i kirkens trygge rammer.

De nye menighedsråd
2020 var som bekendt valgår for menighedsråd i alle sogne i Folkekirken. Valgforsamlingerne fandt sted den 15. september og valgresultatet i Vig og Nørre Asmindrup sogne blev meddelt i kirkebladet nr. 4 2020. Efterfølgende har de nyvalgte menighedsråd påbegyndt deres arbejde efter at have konstitueret sig med fordelingen af diverse tillidsposter i rådene. Udfaldet af konstitueringerne er angivet på lokalsiderne inde i dette nummer af kirkebladet.

Ny struktur for vores pastorater
Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har truffet beslutning om en ændring af pastoratsstrukturen for de tre sogne Vig, Nørre Asmindrup og Egebjerg. Vig og Nørre Asmindrup sogne har i årtier udgjort ét pastorat med to kirker, to præster og to menighedsråd. Med virkning fra første søndag i advent videreføres Vig sogn som et selvstændigt pastorat. Stillingen som sognepræst i Vig sogn var ved redaktionens slutning endnu ubesat. Nørre Asmindrup sogn og Egebjerg sogn sammenlægges til et nyt to-sogns pastorat med de to nuværende præster Ann Skov Sørensen og Jens Michael Nissen som sognepræster. De to sognes menighedsråd videreføres uændret. I det ny Egebjerg-Nørre Asmindrup Pastorat vil sognepræsten i Egebjerg være kirkebogsførende og begravelsesmyndighed.

I lyset af de ovennævnte ændringer i pastoratsstrukturen overvejer de tre menighedsråd i hhv. Vig, Nørre Asmindrup og Egebjerg sogne en videreførelse af kirkebladet som organ for menighederne i alle tre sogne. Bladet for vintermånederne 2021 kan således meget vel være det sidste nummer i den hidtil kendte opsætning.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.