Artikelsamling
Hovedside for artikler » Information
Artikler: Information
Fødsel
Når et barn er født, modtager bopælssognet en fødselsanmeldelse fra jordemoderen. Hvis forældrene ikke er gift, skal de udfylde og underskrive en faderskabserklæring (omsorgs- og ansvarserklæring, som udleveres af jordemoderen) og sende eller aflevere den til sognepræsten i bopælssognet sammen med de i vejledningen nødvendige dokumenter. Bemærk, at hvis OA-erklæringen ikke er bopælssognet i hænde inden for 14 dage efter fødslen, skal faderskabssagen ifølge reglerne behandles i Statsforvaltningen.

Dåb og navngivning
Dåb aftales med sognepræsten. Ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken. Hvis barnet ikke skal døbes, men kun navngives, sker det ved henvendelse til sognepræsten, hvorefter en formular til navngivning udleveres. N.B. Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. I forbindelse med eventuel navneændring på bryllupsdagen, kan den nødvendige blanket, som også skal afleveres til sognepræsten, downloades fra personregistrering.dk.

Vielse
Vielse aftales i så god tid som muligt med sognepræsten. Minimum den ene part skal være medlem af folkekirken. Når dato og klokkeslet er aftalt med præsten, skal en prøvelsesattest udfærdiges. Det sker på rådhuset i bopælskommunen. N.B. Prøvelsesattesten må ikke udstedes tidligere end 4 måneder før vielsen - ellers er den ugyldig og vielsen kan ikke foretages. En prøvelsesattest er et juridisk dokument. Det godtgør at en vielse kan finde sted.

Dødsfald og begravelse
Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn, man bor i. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, træffes der aftale med sognepræsten om enten begravelse eller bisættelse og det nærmere forløb. Var afdøde derimod ikke medlem af folkekirken, tages dette som udtryk for at afdøde ikke ønsker en gejstlig medvirken. Aftale om gravsted og evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren.

Anskaffelse og pasning af gravsteder
De fleste mennesker kommer en eller flere gange i deres liv ud for at skulle tage stilling til de praktiske forhold omkring begravelse, kirkegård, gravsted mv. - enten ved et familiemedlems eller en nær vens død, eller når man ønsker at ordne forholdene omkring sin egen begravelse. Menighedsrådet har udarbejdet en oversigt over de muligheder, der er på vores kirkegård, når man skal beslutte sig for en begravelsesform, og samtidig beskrives nogle af de begreber, der anvendes i disse sammenhænge. Læs mere her.. Nr. Asmindrup Menighedsråd har ansvaret for kirkegårdens drift under tilsyn af provstiudvalget. Menighedsrådet vælger en kirkeværge til at forestå den daglige administration af kirkegården, og graveren er ansat af menighedsrådet til at udføre det daglige arbejde på kirkegården.

Kirkelige handlinger
Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse kan finde sted på trosbekendelsens plads, i tilknytning til første læsning, efter salmen efter prædikenen eller efter nadveren. Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Læs mere her.. Konfirmation Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991 Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen. Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste. Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget. Selve konfirmationshandlingen består af følgende led: Tale til konfirmanderne (samtale) Trosbekendelsen Tilspørgsel og svar Konfirmationsvelsignelse Fadervor. Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen. Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers. Læs mere her.. Vielse - bryllup Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke og i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik. Læs mere her.. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen foretages altid i overensstemmelse med det herfor gældende ritual. Der anvendes salmer. Ved jordfæstelse afsluttes med jordpåkastelse på kirkegården. Hvor det er skik eller nødvendigt, kan jordpåkastelsen ved graven gå forud for gudstjenesten i kirken. Ved bisættelse foretages jordpåkastelsen i kirken eller i kapellet. Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. De anførte ordninger kan også anvendes ved begravelse af børn og dødfødte. Læs mere her..

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangerede møder. Kontakt Torben Petersen på tlf. 40 75 42 42 Ring venligst dagen i forvejen

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.