Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ...
Artikler: Fra kirkebladet ...
I kan ikke tjene Gud og Fanden

”I kan ikke tjene Gud og Fanden” - lyder en verselinje i Hans Anker Jørgensens salme ”Du, som gir os liv og gør os glade (SB nr. 369).
Salmen modstiller to livssyn. På den ene side: det liv, Gud har skabt og giver os at leve og vil, vi skal leve i kærlighed. På den anden side: livet er vores eget projekt, som vi kan gøre med, hvad vi har lyst til.

Læs resten af Henning Hansens inspirerende artikel ved at klikke her...
25 år i Nr. Asmindrup menighedsråd


Eva Jensen, der netop er genvalgt til menighedsrådet, har nu været medlem af Nr. Asmindrup Menighedsråd i sammenlagt 25 år, men hendes færden i og omkring kirken og præstegården går endnu længere tilbage. Menighedsrådet og sognepræsten siger Eva tak for den store indsats, hun har ydet gennem de 25 år til glæde og gavn for livet i kirke og præstegård. Klik her ... for at læse samtalen med sognepræsten, hvor Eva Jensen fortæller om de mange år.

Det er flinke folk!


"Glæde og tak, det er netop grundtonen i julens glædelige budskab om Gud, der blev menneske julenat i det barn, der blev født i stalden i Bethlehem - det budskab, som om kort tid lyder i vores kirker, ja, ud over hele jorden til tro, håb og kærlighed for alle mennesker."

Sådan skriver Henning Hansen i sin artikel "De er flinke folk!" - en artikel om barndommens julenisser og julens glædelige budskab.

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.På vej mod Påske


Påsken falder tidligt i år.
Den fastlægges efter den første søndag efter første fuldmåne (den jødiske månekalender).
Påsken handler om Jesu lidelse, død og opstandelse .

Læs hele Henning Hansens artikel om påskens oprindelse, indhold og betydning ved at KLIKKE HER.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.