Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ...
Artikler: Fra kirkebladet ...
Det er flinke folk!


"Glæde og tak, det er netop grundtonen i julens glædelige budskab om Gud, der blev menneske julenat i det barn, der blev født i stalden i Bethlehem - det budskab, som om kort tid lyder i vores kirker, ja, ud over hele jorden til tro, håb og kærlighed for alle mennesker."

Sådan skriver Henning Hansen i sin artikel "De er flinke folk!" - en artikel om barndommens julenisser og julens glædelige budskab.

Læs hele Henning Hansens artikel ved at KLIKKE HER.På vej mod Påske


Påsken falder tidligt i år.
Den fastlægges efter den første søndag efter første fuldmåne (den jødiske månekalender).
Påsken handler om Jesu lidelse, død og opstandelse .

Læs hele Henning Hansens artikel om påskens oprindelse, indhold og betydning ved at KLIKKE HER.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.