Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 var der konfirmandindskrivning.
Vi mødtes i kirken til en kort gudstjeneste og information om forløbet. Kirken var vært ved en kop kaffe med kage.
Ved tilmelding til konfirmation, kontakt snarest muligt Ann på mailadressen Anss@km.dk eller tlf. 26135939
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag og vi begynder d. 10. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Og her er så årets glade konfirmander

Søndag den 5. maj havde vi tre konfirmationsgudstjenester i træk i vores lille kirke. Herunder fotos af konfirmandholdene 2019 (fotograf: Tom Keller Bruun).
Alle konfirmanderne ønskes hjertelig tillykke!Varme hveder fik vi ikke sammen i menigheden til vores traditionelle Store Bededagsaften - andagt og menighedsmøde i maj. Det satte coronaen en stopper for.
Nu da kirken (med visse restriktioner) har genoptaget sine aktiviteter vil menighedsrådet gerne fejre denne begivenhed og inviterer derfor til en kort sensommerandagt i Nørre Asmindrup kirke tirsdag den 18. august kl. 18.30.

Efter andagten holder vi så vores menighedsmøde, hvor menighedsrådet også vil orientere om det forestående valg til menighedsrådet i september og om de udfordringer, som vores sogn og kirke står overfor i den kommende tid. Menighedsrådet byder på et glas vin/en sommerforfriskning og en sensommerkage. Vi håber på et godt fremmøde og et hjerteligt gensyn!

Kom og vær med - det er også din kirke!
Friluftsgudstjeneste
- ved Kongsøre

Søndag den 16. august afholdes den nordlige del af Odsherred provstis årlige friluftsgudtjeneste. I år samles vi ved Sandskredet på Egebjerghalvøen, hvor vand og landskab mødes. Der er tydelig skiltning, så det skulle være muligt at finde vej helt derud.
Efter gudstjenesten byder provstiet på en kop aspargessuppe med brød. Husk påklædning efter vejret. Arrangementet er gratis.
I tilfælde af regn aflyses gudstjenesten.
Konfirmation 30. august
Årets længe ventede konfirmation kommer til at foregå udendørs - foran kirken under en baldakin.
Som altid holder vi to gudstjenester. På den måde kan vi være flest muligt uden at overtræde regler og sund fornuft, og både familie, venner og menighed kan deltage "sammen og hver for sig".Menighedsrådsvalg 2020

Der er valg til alle menighedsråd i Danmark den 15. september 2020, for da er det fire år siden vi sidst valgte et nyt menighedsråd. I Nørre Asmindrup finder valgforsamlingen (som det hedder) sted i forsamlingshuset i Nørre Asmindrup tirsdag den 15. september kl. 19.00. Alle med stemmeret, dvs. medlemmer af folkekirken med bopæl i Nørre Asmindrup sogn eller medlemmer med bopæl andetsteds, som har løst sognebånd til Nørre Asmindrup, indbydes til at deltage i valgforsamlingen, hvor der opstilles og vælges kandidater til menighedsrådet for den kommende fireårige periode.

Valgbestyrelsen byder på kaffe og kage til deltagerne.

Vel mødt!
Tirsdagskaffe

Tirsdag d. 25.8. er der igen formiddagskaffe i præstegården og vi fortsætter i den vante rytme og mødes tirsdage i ulige uger kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med.
Alle er velkomne!
Vi mødes d.25.8., d.8.9., d.22.9, d. 6.10. og d.20.10

Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Brug modtagernummer 15876.
Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!
Kirken og corona-virus
Tiltag for at begrænse smittefaren

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken. Alle aktiviteter i de kirkelige rum, herunder gudstjenester er derfor aflyst, foreløbig frem til 14. april.

Læs resten af artiklen ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.