Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 var der konfirmandindskrivning.
Vi mødtes i kirken til en kort gudstjeneste og information om forløbet. Kirken var vært ved en kop kaffe med kage.
Ved tilmelding til konfirmation, kontakt snarest muligt Ann på mailadressen Anss@km.dk eller tlf. 26135939
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag og vi begynder d. 10. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Og her er så årets glade konfirmander

Søndag den 5. maj havde vi tre konfirmationsgudstjenester i træk i vores lille kirke. Herunder fotos af konfirmandholdene 2019 (fotograf: Tom Keller Bruun).
Alle konfirmanderne ønskes hjertelig tillykke!Menighedsrådet har fået udmeldt sognets budget for 2019. Vi har igen fået godt 1,5 mio. kr. til driften, hvilket ligger på samme niveau som de foregående år. Beløbet går først og fremmest til lønninger til det ansatte personale, samt til el, vand, varme og reparation og vedligeholdelse. Herudover har menighedsrådet fået bevilliget midler til en tiltrængt reparation af kirkens støbejernsrammede vinduer, samt et større beløb til en række mindre reparationer og vedligeholdelsesarbejder i kirke og præstegård. Herudover afventer vi iværksættelsen af tidligere omtalte projekter vedrørende konservering af vores gamle altertavle og prædikestol, ny belysning i kirken samt installation af en varmepumpe i kirken.

Besøgene i kirken og på kirkegården vil have bemærket, at kirken netop er blevet kalket og tårnlugerne malet, så vores smukke kirke og landemærke endnu engang fremstår smukt og markant i landskabet.
Folkekirkens Nødhjælp
- her er vores folkekirke også med ...

Folkekirkens Nødhjælp hjælper mennesker i yderste nød. De mennesker, der har det allersværest i verden. De sultende og de sårbare. De fordrevne og de forfulgte. De undertrykte og de diskriminerede. Verdens fattigste, som på grund af krig og katastrofer eller strukturel ulighed ikke selv har en stemme, der kan høres.

Læs hele artiklen om Folkekirkens Nødhjælp ved at klikke her ...
Salmesang med Annette Schiøtz
Nye salmer, efterårets salmer, hjertets salmer og kendte salmer
Igen i år skal vi synge nye salmer. Vi mødes en gang om måneden og øver nogle af de nye salmer. Der vil også være mulighed for at repetere dem vi gennemgik sidste år. Alle er velkomne og alle kan være med. Man skal ikke ”kunne” noget, blot have lyst til at deltage.
Vi synger fra kl. 15:30 - 17:30 efter følgende plan:
Onsdag d. 25. september i Nr. Asmindrup kirke
Onsdag d. 6. november i Vig kirke
Onsdag d. 8. januar 2020 i Nr. Asmindrup kirke
Onsdag d. 5. februar 2020 i Vig kirke
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.