Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn

Hvis du går i 7. klasse og gerne vil gå til konfirmandforberedelse i Nr. Asmindrup skal du kontakte Ann Skov Sørensen på mobil: 26135939/mail: ANSS@KM.DK.

Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag 14.15-15.45 og vi begynder d. 22.9.2020.

Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.

Læs mere om konfirmation på: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
MENIGHEDSRÅDSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2020

Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 i Nørre Asmindrup sogn blev følgende valgt til menighedsrådet:

- Jytte Rosbjørn Fink
- Birthe Funk Hansen
- Claus Richard Bernhard Nielsen
- Vagn Andersen
- Inge Hansen

De ovennævnte udgør sammen med sognepræst Ann Skov Sørensen Nørre Asmindrup sogns nye menighedsråd fra og med den 29. november 2020 (første søndag i advent).

Ved valgforsamlingen valgtes følgende som stedfortrædere til menighedsrådet:

- Jens Bjarne Sandø Jensen
- Anna Herand Vej
- Eva Jensen

Det nyvalgte råd har konstitueret sig som følger:

- Formand: Jytte Fink
- Næstformand: Vagn Andersen
- Kontaktperson: Claus Nielsen
- Sekretær: Inge Hansen
- Kasserer: Ann Skov Sørensen
- Kirkeværge: Bjarne Sandø

Arbejder i kirken
Der er nu etableret en luft-til-luft varmepumpe i kirken. Endvidere nærmer opsætningen af ny belysning i kirken sig også sin fuldførelse. Menighedsrådet har søgt om midler til anskaffelse i 2021 af nye bænke til kirkegården, til indkøb af en elektrisk, selvkørende kistevogn samt et nyt transportabelt elklaver til brug for organistens aktiviteter uden for kirkerummet. Disse ønsker er imødekommet af provstiudvalget (som er den bevilgende myndighed).

Pastoratomdannelse for Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne
Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har efter høring af menighedsrådene i Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne, truffet beslutning om at omdanne pastoraterne for de tre sogne.
Vig sogn bliver et selvstændigt pastorat med egen sognepræst (pt. vakant). Egebjerg – Nørre Asmindrup bliver et to-sogns pastorat med to sognepræster; Jens Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, som derforuden har øvrige pastorale opgaver i provstiet. Den strukturelle omdannelse har ingen betydning for sognegrænser eller sognetilhørsforhold. Pastoratomdannelsen træder i kraft fra første søndag i advent 2020.

OBS: Aflysninger
- På grund af restriktionerne i forbindelse med indsatsen for at begrænse covid-19-smittespredningen aflyses invitationen til at deltage i årets Lucia-kor og dermed også korøvningen.
- Vi (Nr. Asmindrup friskole, Forsamlingshus, Bylaug og Kirke) har også set os nødsaget til at aflyse det traditionelle julearrangement med julemarked, luciagudstjeneste, fakkeltog, juletræstænding og risengrød 1. søndag i advent 2020. Vi håber at vende tilbage med fornyede kræfter i 2021!
Julen i Nørre Asmindrup

Julegudstjenesterne i år i vores kirke og sogn vil også være præget af forsamlingsrestriktionerne.

Juleaftensgudstjenester i Nørre Asmindrup med forudgående tilmelding til én af tre klokkeslæt:
11.00, 12.00 og 13.00.
(Tre gudstjenester af 30 min. og herimellem 30 min. til udgang, rengøring og indgang).
For at forsamlingsreglerne kan overholdes er det som nævnt nødvendigt med forudgående tilmelding til Ann Skov Sørensen, tlf. 59324076 eller e-mail anss@km.dk.

Følg med her på kirkens hjemmeside. Situationen kan erfaringsmæssigt ændre sig hen ad vejen!

For de øvrige gudstjenester i juledagene - Klik her...
Julehjælp

Igen i år stiller Lions Odsherred et antal julekurve til rådighed.
Siden julen 2004 har Lions Odsherred uddelt julekurve til familier i Odsherred, som et bidrag til, at flere svært stillede familier kan få en god og rar juleaften. Julekurvene indeholder mad og lidt godt til en juleaften.

Er der behov for en julekurv, kan ansøgning herom fremsendes til Sognepræst Ann Skov Sørensen enten på mail: ANSS@km.dk eller pr. brev: Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup.
Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Angiv modtagernummer 15876 i MobilePay-app'en.
Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!

Kirkebladets adventshilsen

Så er den her snart igen: Adventstiden! Søndag den 29. november 2020 er første søndag i advent og dermed starten på et nyt kirkeår. Fjerde søndag før juledag begynder adventstiden. Advent kommer af det latinske "Adventus Domini",som betyder "Herrens komme".

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

På kirkevisit med kirkebladet

Kirkebladet vil i kommende numre aflægge lynvisit ved nogle af de mere markante kirker i verden.
I det aktuelle kirkeblad besøger vi den katolske kirkes hovedkirke, Peterskirken i Rom.
Billedet viser julestemning på Peterspladsen, hvor der hvert år er fint pyntet op med imponerende krybbespil og stort juletræ.

Læs mere på bagsiden af kirkebladet ...
Om Helligtrekonger

Helligtrekonger den 6. januar markerer afslutningen på den periode med kirkelige mærkedage i november, december og januar, som indledtes med Allehelgen i begyndelsen af november, Advent og det kirkelige nytår i slutningen af november/begyndelsen af december, juletiden og til slut Helligtrekonger den 6. januar.

Klik her og læs mere om Helligtrekonger ...
Nyt velkendt ansigt

Pastor Annette Berg har fratrådt sin stilling som sognepræst i Vig.

I tiden indtil en ny præst tiltræder vil den kirkelige betjening i Vig blive varetaget dels af pastor Ann Skov Sørensen, Nørre Asmindrup og dels af pastor Karin Wandall, Vallekilde-Hørve.

I kirkebladet præsenterer Karin Wandall sig selv. Læs artiklen ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.