Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn

Hvis du går i 7. klasse og gerne vil gå til konfirmandforberedelse i Nr. Asmindrup skal du kontakte Ann Skov Sørensen på mobil: 26135939/mail: ANSS@KM.DK.

Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag 14.15-15.45 og vi begynder d. 22.9.2020.

Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.

Læs mere om konfirmation på: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

MENIGHEDSRÅDSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2020

Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 i Nørre Asmindrup sogn blev følgende kandidater valgt:

Medlemmer af menighedsrådet:

- Jytte Fink
- Birthe Hansen
- Claus Nielsen
- Vagn Andersen
- Inge Hansen

Stedfortrædere:

- Anna Herand
- Eva Jensen
- Bjarne Sandø

Valgresultatet står ved magt, hvis ikke der inden den 13. oktober 2020 til valgbestyrelsen er anmeldt én eller flere alternative kandidatlister.
Det ny menighedsråd tiltræder sin funktionsperiode den første søndag i Advent, den 29. november 2020. Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og andre tillidsposter i november måned inden tiltrædelsen.
Kirken og corona

"Folkekirkens vilkår har siden marts måned været udsat for dramatiske tilpasninger til risikoen for corona-smittespredning. Fra en total nedlukning af kirkerne i tre måneder til nu (ved redaktionens afslutning) en gradvis åbning af kirken og genoptagelse af de kirkelige aktiviteter. ...."

Læs resten af artiklen ved at klikke her ...
Lucia-kor

Hvis du går i 0.-7. klasse og har lyst til at være med i årets Luciakor, så skal du allerede nu reservere alle
torsdagene i november måned. Vi mødes i kirken kl. 15-17, hvor vi skal hygge, synge, snakke, spise boller og drikke saftevand - og øve til Luciagudstjenesten, der finder sted om eftermiddagen 1. søndag i advent, den 29. november.

Tilmelding til Ann Skov Sørensen på mobil: 26135939/mail: ANSS@KM.DK senest d. 29.10.2020
Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Brug modtagernummer 15876.
Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!
Lidt om barnedåb ...
Ny undersøgelse om forældres syn på barnedåb:
Tradition er noget, man vælger til og fra.

Skal mit barn døbes eller ej? Og hvis ja, hvordan skal det så foregå?
Spørgsmålet undersøges i en forskningsrapport ”Dåb i dag. Traditionen til forhandling”, som er udgivet af det teologiske fakultet ved Københavns Universitet i maj i år.

I 2015 slog pilotundersøgelsen ”Dåb eller ej?” fast, at småbørnsforældre i Sydhavn Sogn i København var meget individualiserede, og at det hverken var traditioner, medlemskab af folkekirken eller deres egen dåb, der vejede tungest, når de skulle beslutte, om deres børn skulle døbes eller ej. Valget eller fravalget af barnedåb byggede mere på et behov for at træffe en beslutning, der gav mening for hele familien.
Den nye undersøgelse består af interviews med forældre fra fem sogne/tre pastorater i hele Danmark. Selvom materialet fra begge undersøgelser viser, at forældre bosat uden for København hyppigere vælger barnedåb end de forældre, som er bosat i København, er det forkert at konkludere, at det sker på baggrund af traditioner. Forældrene, som bor uden for København, er lige så individualiserede som storbyforældrene i undersøgelsen fra 2015, og de foretrækker at sammensætte deres egen traditionspakke.
Undersøgelsen viser, at barnedåben ikke bare er noget, man vælger, fordi ens forældre gjorde det. I stedet tænker forældrene uden for København over, hvordan og om de vil fejre deres børn. De finder inspiration blandt venner, naboer og familie, men også på sociale medier som Facebook og Instagram. På den måde finder de ud af, hvad der passer til dem som familie, og om de vil have deres børn døbt. Tradition er blevet noget, de vælger til eller fra.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.