Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden

Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Søndag d. 6. maj var der konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke – i alt blev 13 unge mennesker konfirmeret i to hold

Kl. 9.30:
Mikkel Holm Christensen, Vig
Jonas Herman Johansen, Nykøbing Sj.
Noah Bo Mose Meistrøm, Fårevejle
Nicklas Aakilde Rydén, Lumsås

Kl. 11.00:
Mathilde Caroline Danielsen, Vig
Noah Gjesing, Vig
Jesper Bjerre Hasselris, Nr. Asmindrup
Silje Caroline Ilsø, Nykøbing Sj.
Christina Jensen, Nykøbing Sj.
Annebelle Lassen, Højby
Jonathan Ask Hornhave Schiøtz, Grevinge
Nikolaj Bun Thorsen, Nykøbing Sj.
Sebastian Skovgaard Worsøe, Grevinge


Provst Karin Bundgaard Nielsen
Vi har fået en ny provst i Odsherred, eller rettere i Ods og Skippinge Provsti (som dækker Odsherred kommune). Det er sognepræst Karin Bundgaard Nielsen, Asnæs, som pr. 1. maj 2018 er udnævnt til sognepræst ved Nykøbing kirke og provst i vores provsti, hvor hun efterfølger provst Niels Arnberg, som gik på pension med udgangen af 2017.
Den ny provst har solide rødder i Odsherred. Til kirkebladets udsendte medarbejder fortæller Karin Bundgaard Nielsen:
”Min morfar var sognepræst og det var i hans fodspor jeg kom til at gå. Jeg er født og opvokset i Jyderup lige udenfor Vig, gået på Vig skole og siden på gymnasiet i Asnæs.
Efter et sabbatår blev jeg optaget på det teologiske fakultet i København og gennemførte studiet med et ophold på det teologiske fakultet i Minnesota, USA som en del af uddannelsen.
I januar 2000 færdiggjorde jeg pastoralseminariet og straks efter virkede jeg i Hagested og Gislinge pastorat som barselsvikar. I oktober 2000 blev jeg kaldet til sognepræst i Skibby pastorat i Hornsherred, Helsingør stift. Et rigtig dejligt og travlt sogn, hvor jeg virkede i godt 7 år.
Så da Asnæs pastorat blev ledigt valgte vi at søge hjem til Odsherred igen. Og her har jeg nu virket som sognepræst i godt 10 år. Embedet i Asnæs har i den grad været et drømmeembede med tid til både arbejde, familie, fritidsaktiviteter og efteruddannelse. Sammen med min kollega har vi tilsammen kunnet dække et bredt spektrum af det, et stort og aktivt sogn som Asnæs kalder på.
Nu er mine børn blevet så store, at den ene bliver student og den anden skal afsted på efterskole, så da muligheden bød sig for en ny arbejdsmæssig udfordring, stadig i Odsherred, var det tid til endnu et ryk.
Jeg glæder mig til sammen med præsterne, provstiudvalget, menighedsrådene og biskoppen at være med til at skabe gode rammer for kirkelivet i Odsherred. Det vil helt sikkert ind i mellem komme til at kræve sin provst, når vi som samlet provsti skal tilpasse os den fleksible og bevægelige organisation, som folkekirken også er blevet - men jeg glæder mig til udfordringen!”
Karin Bundgaard Nielsen er gift med Henrik Bund-gaard Nielsen, som er generalsekretær i Kirkefondet.
Menighedsrådet arbejder stadig på gennemførelsen af en række projekter til forbedring og forskønnelse af vores lille kirke. Flere projekter har vi omtalt før her i bladet. At de endnu ikke er ført ud i livet, skyldes de mange godkendelsesprocedurer vi skal igennem for at kunne pille ved et historisk monument som en middelalderkirke.
Der arbejdes stadig på at realisere et projekt om anvendelse af en varmepumpe til at holde en vis minimumstemperatur i kirken om vinteren og sikre en bedre ventilation om sommeren. Projektet om ny belysning i kirken er ved at tage form. Det samme gælder projekter om maling af kirkebænkene i nye farver samt anskaffelse ved samme lejlighed af nye hynder til bænkene.
Indkørslen til kirkens hovedindgang mod syd skal rettes op og repareres. Arbejdet hermed forventes at starte inden længe. Adgangen til kirken fra syd vil i den tid arbejdet står på blive besværliggjort, men adgangen via den østlige indgang til kirkegården vil ikke være berørt.
Kirkens vinduer trænger til reparation og maling, og dette projekt forventes også gennemført i år.
Til næste år venter nykalkning af kirken udvendigt og reparation og konservering af bl.a. altertavle og prædikestol.
Menighedsrådet gennemførte som sidste år det årlige menighedsmøde Store Bededagsaften i forbindelse med aftengudstjenesten og de efterfølgende varme hveder i konfirmandstuen. Menigheden havde igen mulighed for at høre nyt fra menighedsrådet om dettes arbejde og om sognets økonomi. Menighedsrådet værdsætter alle gode ideer og forslag til udvikling og berigelse af kirke-og sognelivet i Nørre Asmindrup.

Det grå guld

Mødestedet for folk med tilknytning til Nr. Asmindrup

Vi mødes normalt den sidste mandag i måneden i konfirmandstuen. Dertil kommer enkelte arrangementer på andre dage. Alle er velkomne og der kræves ingen forhåndstilmelding. Kaffen koster 20 kr.

Programmet for de næste par måneder ser sådan ud (intet møde i juli):
Man. den 26. maj kl. 19 - Nr. Asmindrup friskole
Søn. den 10. juni kl. 14 - Havebesøg hos Birgit Barker
Man. den 25. juni kl. 18 - Grillaften med musik
Diakoni i by og på land
Diakoni i Danmark har igennem mange år været mest synligt til stede i byerne. De fleste bysogne har som minimum en besøgstjeneste, tilbud om julehjælp og juleaftensarrangementer. Og mange sogne har endnu flere tiltag med et diakonalt sigte.
Modsvarende har diakonien haft en mindre fremtrædende plads i sogne på landet - i hvert fald hvis man tænker sognediakoni som konkrete initiativer, som eksemplerne ovenfor.

Læs mere om kirke og diakoni ved at klikke her ...

Mobile Pay til indsamlinger

Nu kan man i Nørre Asmindrup også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. På Mobile Pay – app’en skal du angive modtagernummer 15876.


Alle bidrag til menighedsplejen eller til andre annoncerede indsamlingsformål modtages som sædvanlig med taknemmelighed!
Nyt fra kirkegårdspersonalet
Vi, der arbejder på kirkegården, synes det er synd, at alle de mange løgplanter, der bliver smidt ud, går til spilde. Vi vil i år og årene fremover samle løg ind og sætte dem på græsarealerne uden om kirkegården, så de kan blive til glæde for alle Nørre Asmindrups borgere.
Vi har endnu ikke fået opsat en løgkasse, så hvis I vil forære jeres blomsterløg til kirken og kirkegården, modtagere vi dem i bedet foran graverhuset på kirkegårdsområdet.

Folkekirkens rummelighed

Folkekirkens mange medlemmer skyldes dens rummelighed.
Den danske folkekirke er både trossamfund og kulturinstitution. Rummelighed og det nære forhold til staten forklarer ifølge Anna Libak, at folkekirken har Nordens højeste medlemsprocent.

Læs hele artiklen fra folkekirken.dk ved at klikke her ...
Sorggruppe i Odsherred

Døden er ikke et problem der kan løses, men en byrde, der kan være tung at bære.
For nogen så tung og ubærlig, at det kan være godt at dele den med andre…

Er du voksen og har du mistet en af dine nærmeste, kan det være godt og livgivende at tale om din sorg, dine problemer og det, der tynger.

Du har mulighed for at deltage i vores sorggruppe og måske her igennem finde støtte til at komme videre med dit liv.

Vi er to ledere af gruppen:
Psykolog Elsebeth Cornét Sørensen.
Sognepræst Michael Nissen.

Møderne foregår i konfirmandstuen ved Egebjerg Kirke.
Du kan kontakte os for en forsamtale:

Elsebeth Cornét Sørensen - Tlf. 21 64 24 57
Michael Nissen - Tlf. 24 24 80 90 eller 59 32 81 99
Tirsdagskaffe
På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med.
Alle er velkomne!
8.5., 22.5., 19.6., 3.7., 31.7. Der er ikke tirsdagskaffe d. 5.6. og d. 17.7.!
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.