Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 var der konfirmandindskrivning.
Vi mødtes i kirken til en kort gudstjeneste og information om forløbet. Kirken var vært ved en kop kaffe med kage.
Ved tilmelding til konfirmation, kontakt snarest muligt Ann på mailadressen Anss@km.dk eller tlf. 26135939
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag og vi begynder d. 10. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Og her er så årets glade konfirmander

Søndag den 5. maj havde vi tre konfirmationsgudstjenester i træk i vores lille kirke. Herunder fotos af konfirmandholdene 2019 (fotograf: Tom Keller Bruun).
Alle konfirmanderne ønskes hjertelig tillykke!Nørre Asmindrup sogns menighedsråd ønsker alle medlemmer af menigheden i sognet et godt og lykke­bringende nytår - såvel kirkeår som kalender­år! Menigheds­rådet har nu taget fat på arbejdet i dette det sidste år af den inde­værende valg­periode. Til efteråret skal der være nyvalg til alle landets menig­heds­råd, og menig­heds­rådet opfordrer allerede nu alle med­lemmer af menig­heden med en interesse for vores kirkes fremtid og ve og vel til at overveje en aktiv rolle i kirkens ledelse gennem det frivillige arbejde i menigheds­rådet. Vores kirke er jo, som navnet antyder en folke­kirke, og vi al­minde­lige borgere har dermed en væsent­lig stemme i forbindelse med kirkens an­lig­gender.
Menighedsrådet vil i årets løb vende tilbage til det vigtige spørgsmål om valget til menig­heds­rådet.
Det nuværende menighedsråd konstitue­rede sig forud for det nye kirke­års be­gyndelse før­ste søn­dag i advent så­ledes:

- Formand: Michael Hjortsø
- Næstformand: Egon Nielsen
- Kasserer: Torben Stolshøj
- Kirkeværge: Peter Merlung
- Kontaktperson (personalespørgsmål): Egon Nielsen
- Sekretær: Marie-Louise Groot
- Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget: Peter Merlung
- Formand for præstegårdsudvalget: Vagn Andersen
Hvad sker der, når vi dør?
Kirkehøjskole i Odden Præstegårds Konfirmandstue
Lørdag den 29. februar kl. 11-13.30Den kendte forfatter og teolog Johannes Værge, deler ud af sin viden med udgangspunkt i bogen ”Efter døden”, der beskæftiger sig med kristne tanker om død og opstandelse.

Deltagelse er ganske gratis og uden tilmelding. Alle er velkomne.

Læs mere ved at klikke her ...
Gospelglæde i timevis
Gospeldag i Vig Kirke
Søndag den 1. marts kl. 13.00 - ca. 20.00Holder du af at synge gospel?

Så skal du helt bestemt med til det nordlige provstis store gospeldag i Vig Kirke.
Dagens dirigent er Susanne Wiig Kalvåg, der både rutineret og inspireret.
Vi øver fra kl. 13.-19.00 og slutter af med en dejlig koncert kl. 19.00 i Vig kirke for alle, der har lyst.

Læs mere ved at klikke her ...
Påskedag den 12. april kl. 10.30

Ved gudstjenesten påskedag deltager fløjtenist Isabella Hübener.
Isabella er uddannet ved Det kongelige Danske Musik­kon­ser­va­torium og Royal Con­serva­toire of Sco­tland, har vundet BBC Concerto Competition Skotland og har studeret under Michael Parloff i New York.
Tirsdagskaffe

På tirsdage i ulige uger er der for­mid­dags­kaffe i præste­går­den kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyg­gelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med.

Alle er vel­kom­ne!

OBS: Der er ikke tirsdagskaffe d. 11. februar
Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Brug modtagernummer 15876.

Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!
Forfulgte kristne mindretal
Religiøs forfølgelse er et udbredt problem i store dele af verden, og kristne mindretal er blandt de mest forfulgte. Det viser flere undersøgelser fra kirkelige organisationer, det engelske udenrigsministerium, den katolske kirkes hjælpeorganisation for kristne i nød og organisationen Åbne Døre, der har til formål at hjælpe forfulgte kristne.

Læs hele Nanna R. Johansens artikel ved at klikke her...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.