Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 er der konfirmandindskrivning.
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste og information om forløbet. Kirken er vært ved en kop kaffe med kage.
Tilmelding skal ske til Ann senest d. 10. juni.
Mail: Anss@km.dk, tlf. 26135939
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag og vi begynder d. 10. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke den første søndag i maj - 5. maj 2019


Kl. 9.00:
Lukas Hansen, Vig
Oliver Kurtzweil Dresler, Asnæs
Linea Bak, Hørve
Julie Nissen, Fårevejle
Marcus K. Eberhardt, Fårevejle
Michlas W. Osgood, Asnæs
Mikkel W. Osgood, Asnæs
Martin Faber Petersen, Højby

Kl. 10.15:
Anna Dahl Boesen, Nr. Asmindrup
Signe Houg Petersen, Vig
Karoline Højer Jørgensen, Nykøbing Sj.
Gabi Thornberg Ettinger, Nykøbing Sj.
Malthe Gjesing, Vig
Katrine Jentoft Fertin, Nr. Asmindrup
Tobias Niklas Juul Poulsen, Vig
Ida Victoria Mikuta, Nr. Asmindrup
Klemens Hansen, Nr. Asmindrup
Isabella Grymer Kristensen, Nykøbing Sj.

Kl. 11.30:
Mille Maack Funk Hansen, Nr. Asmindrup
Christoffer Vinum Simonsen, Nr. Asmindrup
Jonas Vangedal Jespersen, Nr. Asmindrup
Nicoline Anni Larsen, Nr. Asmindrup
Samson Skovmand Worsøe, Grevinge
Sebastian Mastrup Lærke, Nr. Asmindrup
David Toftemark, Nykøbing Sj.
Sidsel Petersen, Nr. Asmindrup
Liva Smed Duusgaard, Nykøbing Sj.
Magnus Balslev Nielsen, Nr. Asmindrup
Maja Schultz Unnerup, Grevinge
Nicolaj Overgaard Hansen, Nr. AsmindrupSom omtalt i kirkebladets nr. 1/2019 er kirkerne af arbejdstilsynet blevet pålagt at undersøge sikkerheden af gravminderne på landets kirkegårde. Menighedsrådet har vurderet gravminderne på Nørre Asmindrup kirkegård og har fundet, at 16 af disse kan udgøre sikkerhedsproblemer for besøgende eller medarbejdere på kirkegården. Menighedsrådet vil i den kommende tid tage kontakt til de pågældende gravstedsejere med henblik på en dialog om sikring af gravminderne.
Også på kirkegården går vi ind i moderne tider. Menighedsrådet har besluttet at tilslutte sig et projekt vedrørende digitalisering af kirkegårdens kort over gravsteder og digital forvaltning af gravstederne.
Vores dygtige graver Nadja og hendes gode hjælpere er nu færdige med at udskifte og nyplante de mange hæk- og kantbuske, som gik til under tørken sidste år.
Menighedsrådet har med glæde noteret sig det gode samarbejde til Nørre Asmindrup-borgernes bedste mellem hhv. Bylaug, skole, forsamlingshus og kirke, som senest kom til udtryk ved fastelavnsarrangementerne i byen.
Folkekirke i udlandet?
Danskerne rejser meget og mange bosætter sig for en kortere eller længere periode i udlandet. Derfor er folkekirken også tilstede mange steder uden for Danmarks grænser.

For mange udlandsdanskere bliver den danske kirke et naturligt samlingspunkt og frirum midt i alt det nye.
Foto: Matthew Ross


Læs mere ved at klikke her ...
Konfirmandudflugt
- til forsorgsmuseet

Konfirmand­holdet har været på udflugt til forsorgs­museet i Svendborg, hvor vi i den gamle fattig­gård arbejdede med identitet og værdier og bl. a. mødte fortællingen om Marie som i konfir­ma­tions­alderen boede på Fattig­gården.

Læs fortællingen om Marie ved at klikke her ...
Hans Egede

Grønlænderne er et af de folk, hvor flest er kristne. Omkring 95 procent af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Det kan i høj grad tilskrives den dansknorske præst Hans Egede, som missionerede på verdens største ø for knap 300 år siden.

Læs kirkebladsartiklen om Hans Egede, "Grønlands apostel", ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.