Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Årets konfirmander
Foto: Tom Keller Bruun

Konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke den første søndag i maj - 5. maj 2019


Kl. 9.00:
Lukas Hansen, Vig
Oliver Kurtzweil Dresler, Asnæs
Linea Bak, Hørve
Julie Nissen, Fårevejle
Marcus K. Eberhardt, Fårevejle
Michlas W. Osgood, Asnæs
Mikkel W. Osgood, Asnæs
Martin Faber Petersen, Højby

Kl. 10.15:
Anna Dahl Boesen, Nr. Asmindrup
Signe Houg Petersen, Vig
Karoline Højer Jørgensen, Nykøbing Sj.
Gabi Thornberg Ettinger, Nykøbing Sj.
Malthe Gjesing, Vig
Katrine Jentoft Fertin, Nr. Asmindrup
Tobias Niklas Juul Poulsen, Vig
Ida Victoria Mikuta, Nr. Asmindrup
Klemens Hansen, Nr. Asmindrup
Isabella Grymer Kristensen, Nykøbing Sj.

Kl. 11.30:
Mille Maack Funk Hansen, Nr. Asmindrup
Christoffer Vinum Simonsen, Nr. Asmindrup
Jonas Vangedal Jespersen, Nr. Asmindrup
Nicoline Anni Larsen, Nr. Asmindrup
Samson Skovmand Worsøe, Grevinge
Sebastian Mastrup Lærke, Nr. Asmindrup
David Toftemark, Nykøbing Sj.
Sidsel Petersen, Nr. Asmindrup
Liva Smed Duusgaard, Nykøbing Sj.
Magnus Balslev Nielsen, Nr. Asmindrup
Maja Schultz Unnerup, Grevinge
Nicolaj Overgaard Hansen, Nr. AsmindrupNørre Asmindrup Menighedsråd har for kirkeåret december 2018 – december 2019 konstitueret sig med følgende opgavefordeling:

• Formand: Michael Hjortsø (tlf. 2151 4161)
• Næstformand: Egon Nielsen (tlf. 4027 5241)
• Kasserer: Torben Stolshøj (tlf. 5932 4442/5176 3600)
• Kirkeværge: Peter Merlung (tlf. 4061 0431)
• Kontaktperson (personaleleder) for kirkens personale: Egon Nielsen (tlf. 4027 5241)
• Sekretær: Marie-Louise Groot (tlf. 5174 4678)

Sognets kirkegængere vil have bemærket, at arbejdet med opretning af kørevejen fra den sydlige indgang til kirkegården op til våbenhuset nu er afsluttet. Her til foråret vil der blive plantet nye træer langs opkørslen til erstatning for dem, der måtte fældes i forbindelse med opretningsarbejdet.

Menighedsrådet vil i den kommende tid efter pålæg fra myndighederne kontrollere sikkerheden omkring alle gravminder (gravsten, søjler eller anden udsmykning) på kirkegården og kirkegårdens gravsteder. Det drejer sig om at sikre, at alle gravminder er forsvarligt opstillet, så de ikke er i fare for at de vælter og dermed udsætter de besøgendes eller kirkegårdspersonalets liv og helbred for fare. Det er som udgangspunkt gravstedsejernes ansvar at sikre, at gravsten mv. er forsvarligt og sikkert opstillet. I tilfælde af mangler og risici vil menighedsrådet tage kontakt med de pågældende gravstedsejere for at få udbedret forholdene.

Tirsdagskaffe

På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med. Alle er velkomne!

Der er ikke tirsdagskaffe
den 26. februar.Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Brug modtagernummer 15876.

Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.