Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Årets konfirmander
Foto: Tom Keller Bruun

Konfirmation den 5. maj 2019

Nye konfirmander indskrives torsdag d. 20. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i Nr. Asmindrup Præstegård.

Forældre og kommende konfirmander indbydes til en kop kaffe og en sodavand og en snak om den kommende undervisning.

Den ugentlige undervisning begynder d. 2. oktober og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45. Undervisningsplanen udleveres ved indskrivningen.

Konfirmationen i 2019 finder sted d. 5. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af konfirmander.

Tilmelding til Ann Skov Sørensen: mailto:anss@km.dk eller tlf. 26135939.


Menighedsrådet har fået udmeldt sognets budget for 2019. Vi har fået ca. 1,5 mio. kr. til driften, hvilket ligger på samme niveau som de foregående år. Beløbet går først og fremmest til lønninger til det ansatte personale, samt til el, vand, varme og reparation og vedligeholdelse. Herudover har menighedsrådet fået bevilliget midler til en tiltrængt reparation og konservering af vores gamle altertavle og prædikestol, til kalkning af kirken, til montering af nogle radiatorskjulere over visse af el-radiatorerne under kirkebænkene, til indkøb af nye klapstole til kirken samt til en renovering af toiletterne ved konfirmandstuen. Arbejderne sættes i gang i løbet af det kommende år.
Besøgene på kirkegården vil have bemærket, at tørken i sommers har ramt mange planter, navnlig i de små hække, der indrammer gravstederne. Skaderne vil løbende blive udbedret.


Julen i Nørre Asmindrup
Søndag den 2. december begynder julen i Nørre Asmindrup!
På Nørre Asmindrup Friskole er der julemarked fra kl. 11-15 og kl. 15 er der gudstjeneste i Nr. Asmindrup Kirke med Luciaoptog og optræden, masser af lys og julesang. Efter gudstjenesten går vi traditionen tro i fakkeltog til Byens Bakke hvor byens juletræ bliver tændt og Bylauget inviterer på gløgg, saftevand og æbleskiver.

Ved gudstjenesterne juleaften kl. 14.00 og 15.30 medvirker Jeppe Lindberg Nielsen, solotrompetist i det Kongelige Kapel. Ved gudstjenesten juledag medvirker fløjtenist Isabella Hübener

Julehjælp

Igen i år stiller Lions Odsherred et antal julekurve til rådighed.
Siden julen 2004 har Lions Odsherred uddelt julekurve til familier i Odsherred, som et bidrag til, at flere svært stillede familier kan få en god og rar juleaften. Julekurvene indeholder mad og lidt godt til en juleaften.
Har I brug for en julekurv kan ansøgning herom fremsendes til Sognepræst Ann Skov Sørensen enten på mail: ANSS@km.dk eller pr brev: Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup.
Tirsdagskaffe

På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med.
Alle er velkomne!

OBS: Der er ikke tirsdagskaffe d. 20.11.
Den 18.12. er sidste gang før jul og vi mødes første gang i det nye år den 15.1.2019.

Minikonfirmander og luciakor
Vi har måttet ændre lidt i programmet. Her kommer de rigtige mødedatoer:
Minikonfirmander er for alle der går i 3. klasse og går på friskolen eller bor i Nr. Asmindrup.
Luciakor er for alle der går i 0.-7. klasse og går på friskolen eller bor i Nr. Asmindrup.
Tilmelding og evt. yderligere oplysninger hos Ann pr. Mail: anss@km.dk eller telefon: 26135939.

Klik her for at se planen for minikonfirmander og luciakor ...
Nytårsdag
Efter gudstjenesten kl. 16.00 vil der være lejlighed til at ønske hinanden godt nytår over et glas i våbenhuset.

En helt særlig sognerejse
Kom med på en 4-dages sognerejse om to år til passionsspillene i Oberammergau den 4.-7. juni 2020 - en forlænget weekend i forbindelse med grundlovsdag.
Passionsspillene i Oberammergau går helt tilbage til 1633. De opstod i taknemmelighed over at pesten gik udenom den lille bjergby og spiller hvert 10. år for fulde huse.
I 2020 er det 42. gang landsbyen opfører spillet. Mere end 2.000 mennesker fra byen bringer historien om Jesus fra Nazaret til live i en fantastisk fem timer lange forestilling.
Rejsen, der også slår et smut omkring Wittenberg, er planlagt i samarbejde med Unitas rejser og kommer til at koste 6000,- pr person. Den bydes ud i hele Ods og Skippinge Provsti. Vil du høre mere om projektet, så kan du finde det på www.nykoebingkirke.dk, hvor der løbende opdateres.

Tilmeldingsfrist bliver allerede sidst i januar 2019, for der er rift om billetter til passionsspillet.
Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Brug modtagernummer 15876.

Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!
Advent - hvad venter vi på?

Advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Det er altså Jesus, Guds søn, som skal komme. Men Jesus kom jo julenat for længe siden, så hvad venter vi egentlig på?
Vi taler i kirken om Herrens komme på tre måder. Første gang er julenat, da Gud kom til verden gennem sin søn. Anden gang er her og nu. Tredje gang er, når Jesus kommer igen ved verdens ende.

1: Julenat: Profetierne i Det Gamle Testamente taler om, at Gud vil komme for at frelse sit folk, og udtrykker forventning om, at han vil sende Messias (hebraisk: den salvede), en ny konge, Kristus

2: Her og nu: I Det Nye Testamente fortæller Jesus, at Gud kommer til mennesket gennem medmennesket. Særligt når vi møder de mindste, de svageste og de udstødte, er det Gud selv, vi møder.

3: Ved verdens ende: I trosbekendelsen bekender vi troen på, at Jesus sidder ved Guds højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Forventningen om, at Jesus skal komme igen, møder vi også i Det Nye Testamente.
Missionærerne på Trankebar

Da den danske konge Frederik 4. i 1705 besluttede at udsende to missionærer til den lille danske handelsstation Trankebar i det sydøstlige Indien, var det et verdenshistorisk øjeblik. Som flere andre europæiske lande gjorde dengang, havde Danmark valgt at oprette en koloni i 1620 for at sikre sig økonomiske fordele i Asien.
Det var en skelsættende begivenhed, og det blev begyndelsen til det, som vi i dag kender som den moderne danske missionsbevægelse. Trankebarmissionen var så succesfuld, at den efterfølgende blev et forbillede for hele den lutherske verdensmission.

Læs hele den spændende artikel om missionærerne på Trankebar ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.