Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 var der konfirmandindskrivning.
Vi mødtes i kirken til en kort gudstjeneste og information om forløbet. Kirken var vært ved en kop kaffe med kage.
Ved tilmelding til konfirmation, kontakt snarest muligt Ann på mailadressen Anss@km.dk eller tlf. 26135939
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag og vi begynder d. 10. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Og her er så årets glade konfirmander

Søndag den 5. maj havde vi tre konfirmationsgudstjenester i træk i vores lille kirke. Herunder fotos af konfirmandholdene 2019 (fotograf: Tom Keller Bruun).
Alle konfirmanderne ønskes hjertelig tillykke!Menighedsrådet har traditionen tro arbejdet med udkastet til budget for kirke og sogn for 2020. Vi har fået udmeldt en ramme på ca. 1,5 mio. kr. til driften næste år (hvoraf hovedparten er udgifter til lønninger, til kirkegårdens drift og til reparationer og vedligeholdelse). Denne driftsramme ligger på niveau med tidligere års budgetter. På anlægsområdet har menighedsrådet til provstiudvalget (som er den bevilligende myndighed i budgetspørgsmål) indstillet bl.a. et større samlet projekt for nødvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder på kirke og præstegård; et projekt for reparation og maling af kirkens støbejernsvinduer, samt et mindre projekt for en kunstnerisk udarbejdelse af et nyt alterklæde.

Menighedsrådet har igennem de seneste år overvejet iværksættelsen af et større projekt for bygning af et nyt maskinhus/graverfacilitet på kirkegården. Menighedsrådet er nu gået i konkrete forhandlinger med arkitekt og myndigheder om realiseringen af dette projekt.

Der var - som tidligere år - indbudt til menighedsmøde og varme hveder i præstegårdens konfirmandstue efter aftengudstjenesten Store Bededagsaften. Menighedsrådet orienterede om rådets arbejde og om de udfordringer, som sognet står over for i de kommende år. Der kom gode og interessante synspunkter og idéer på bordet fra de fremmødte, men generelt var fremmødet i sig selv noget skuffende. Menighedsrådet håber på et engageret fremmøde til menighedsmødet i 2020. Husk på, at menighedsrådet blot er menighedens repræsentanter i kirkens ledelse, og at det årlige menighedsmøde er som en slags generalforsamling for sognet, hvor der er mulighed for at få indflydelse på kirkens liv og drift!

Vig kirke vil hen over sommer/efterår gennemgå en større indvendig vedligeholdelse. Kirken vil i denne periode være lukket for almindelig anvendelse. Kirkelige handlinger i Vig sogn vil derfor blive henlagt til Nørre Asmindrup kirke. Vi vil altså opleve, at der (igen) vil være gudstjeneste i kirken hver søndag af én af pastoratets to præster.
Salmesang med Annette Schiøtz
Nye salmer, efterårets salmer, hjertets salmer og kendte salmer
Igen i år skal vi synge nye salmer. Vi mødes en gang om måneden og øver nogle af de nye salmer. Der vil også være mulighed for at repetere dem vi gennemgik sidste år. Alle er velkomne og alle kan være med. Man skal ikke ”kunne” noget, blot have lyst til at deltage.
Vi synger fra kl. 15:30 - 17:30 efter følgende plan:
Onsdag d. 25. september i Nr. Asmindrup kirke
Onsdag d. 6. november i Vig kirke
Onsdag d. 8. januar 2020 i Nr. Asmindrup kirke
Onsdag d. 5. februar 2020 i Vig kirke
Gudstjenesten til debat
Biskopperne lægger op til debat om gudstjeneste, dåb og nadver.

Ifølge Biskop Tine Lindhardt er det nemlig ikke ligegyldigt, hvad man siger og gør, når man holder gudstjeneste, dåb og nadver, for hvis man ændrer i ord og ritualer, kan det også let ændre i gudstjenestens teologi. Biskopperne håber, at mange vil deltage i debatten, og indsende deres overvejelser.Læs hele artiklen ved at klikke her ...
Tirsdagskaffe

Tirsdage i ulige uger mødes vi til formiddagskaffe i konfirmandstuen kl. 9.30-11.00. (Der er dog ikke kirkekaffe tirsdag den 10. september).

Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med.
Alle er velkomne!


John Mogensens Svanesang
- En sang til omtanke og eftertanke

Læs Ruth Mogensens sang "John Mogensens Svanesang"
Melodien til sangen er skrevet af John Mogensen selv.

Klik her for at læse sangteksten ...
Mobile Pay til indsamlinger


I Nørre Asmindrup kan man også bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen. Brug modtagernummer 15876.

Alle bidrag til menighedsplejen eller annoncerede indsamlingsformål modtages med taknemmelighed!
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.