Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden

Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Årets konfirmander
Foto: Tom Keller Bruun

Konfirmation den 5. maj 2019

Nye konfirmander indskrives torsdag d. 20. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i Nr. Asmindrup Præstegård.

Forældre og kommende konfirmander indbydes til en kop kaffe og en sodavand og en snak om den kommende undervisning.

Den ugentlige undervisning begynder d. 2. oktober og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45. Undervisningsplanen udleveres ved indskrivningen.

Konfirmationen i 2019 finder sted d. 5. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af konfirmander.

Tilmelding til Ann Skov Sørensen: mailto:anss@km.dk eller tlf. 26135939.Menighedsrådet har de seneste par måneder arbejdet med udarbejdelsen af sognets budget for 2019. I denne forbindelse har menighedsrådet indsendt projektforslag til provstiudvalget (som er den bevilligende myndighed) om finansiering af projekter vedrørende bl.a. restaurering af altertavle, prædikestol og vægkrucifiks, kalkning af kirken, reparation og maling af kirkevinduerne, anskaffelse af nye forsatsvinduer til kirkevinduerne og montering af skærmende radiatorgitre på el-radiatorer i kor og på første bænkerække. Samtidig har menighedsrådet gennemført en total renovering af køkkenet ved konfirmandstuen, ligesom rådet stadig arbejder med et projekt om ny og bedre belysning i kirken og om etablering af en varmepumpe i kirken. En tiltrængt opretning af kørevejen fra kirkemuren i syd til våbenhuset er på trapperne.

Sidst i maj gennemførte vores nye provst, Karin Bundgaard Nielsen, sammen med provstiets arkitekt og provstiudvalget et eftersyn af kirke og kirkegård samt præstegård. Bygningerne fandtes i det store hele i god vedligeholdelsestilstand, selvom der for gamle og historiske bygninger er et løbende behov for reparation og vedligeholdelse.

Salmesang med Annette Schiøtz
Nye salmer, efterårets salmer, hjertets salmer og kendte salmer
Igen i år skal vi synge nye salmer. Vi mødes og øver en gang om måneden. Der vil også være mulighed for at repetere dem vi gennemgik sidste år. Alle der har lyst er velkomne og alle kan være med.

Vi synger kl. 15:30-17:30
Ons 12/9 i Vig kirke - tor 4/10 i Nørre Asmindrup kirke - ons 7/11 i Vig kirke samt tor 6/12 i Nørre Asmindrup kirke
Koncert
12. september kl. 19.00 i Nr. Asmindrup Kirke

Lene Rosenvold Merlung (billedet), vores trofaste kirkesanger gennem 18 år, har valgt at gå på pension, og derfor inviterer vi til en lille koncert med lokale musikale kræfter:
Arild Bjørn, Flemming Hjort Kristensen, Jan Bjørn Bjørnshøj og Peter Merlung, vil spille og synge for os og for Lene.

Efter koncerten byder menighedsrådet på et glas.
Høstgudstjeneste

Søndag den 16. september kl. 10.30
Kom med til høstgudstjeneste i Nørre Asmindrup Kirke med efterfølgende frokost i konfirmandstuen .
Frokosten koster 25 kr.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen på mobil:
26135939 eller mail: ANSS@KM.DK

Vi skal i samme anledning have pyntet kirken og har du/I noget i haven, der kan bruges til det formål, kan det afleveres senest fredag d. 14. september kl. 9.00. Kontakt Nadja på tlf.: 59366116 for at lave en aftale.


Konfirmandindskrivning

Torsdag den 20. september kl. 19.00 indskrives nye konfirmander i konfirmandstuen i Nr. Asmindrup Præstegård.

Forældre og kommende konfirmander indbydes til en kop kaffe og en sodavand og en snak om den kommende undervisning.

Den ugentlige undervisning begynder d. 2. oktober og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45. Undervisningsplanen udleveres ved indskrivningen.
Konfirmationen i 2019 finder sted d. 5. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af konfirmander.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen: mailto:anss@km.dk eller tlf. 26135939


Se evt.: folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
Minikonfirmander

Går du i 3. klasse og bor eller går i skole i Nr. Asmindrup Sogn, vil vi gerne invitere dig til minikonfirmandundervisning i Nørre Asmindrup Kirke. Vi skal lære om kristendommen, tale om tro, finde meningen, og håbet for fremtiden. Vi skal også synge, lege og hygge, lave noget kreativt, og bare have lov at være.
Det er et forløb, der vil strække sig over 7 torsdage i løbet af efteråret. Vi starter torsdag d. 25.10.2018 kl. 14.15- 16.00 og de sidste gange vil vi øve sammen med LUCIA-Koret.
Undervisningen afsluttes med Luciaoptog i kirken søndag den 9. december 2018 kl. 14.30.
Seneste tilmelding er den 9. oktober 2018 på mail: anss@km.dk - Husk at skrive navn, efternavn, adresse og telefonnummer.
Tirsdagskaffe

På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården kl. 9.30-11.

Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med.
Alle er velkomne!

Der er ikke tirsdagskaffe d. 28.8. og d. 23.10.!
Kor til Luciagudstjeneste
Vil du være med i Lucia-koret i år og går du i 0.-6.- klasse?
Vi øver sange og optog sammen med minikonfirmanderne i kirken 3 torsdage kl. 15.30-16:

Torsdag den 22.11, torsdag den 29.11 og torsdag den 6.12,

så vi er klar til Luciagudstjenesten den 9. december 2018 kl. 14.30.
"You'll never sing alone!"

"Ifølge Martin Luther er vores gudstjeneste gyldig, såfremt menigheden er aktivt til stede i sin deltagelse. Grundtvig er inde på det samme, når han anfører, at menighedens inderlige deltagelse er selve det i gudstjenestens fællesskab, der opbygger os frem for salmerne i sig selv betragtet. Gudstjenester uden fælles salmesang kan altså på nudansk karakteriseres som ”no go”."

Læs hele Otto Lundgaards artikel om fælles salmesang ved at klikke her ...
Hjælper vi?

Leder af socialpsykiatrien i Odsherred Kommune, Claus Krants von Schoubye, har skrevet en artikel om indsatsen for samfundets svageste i Odsherred.
Det er en almindeligt kendt sag at samfundets ubestridt svageste, mennesker der oplever psykisk sygdom og sårbarhed, er den gruppe i samfundet, der klarer sig dårligere end gennemsnittet. Ikke desto mindre er det også Odsherred Kommunes opgave uafladeligt at arbejde for at give medborgere med sociale og psykiatriske udfordringer, samme muligheder som andre for et meningsfuldt, indholdsrigt, og i så høj grad som muligt, selvhjulpent liv.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...
Det grå guld

Mødestedet for folk med tilknytning til Nr. Asmindrup
Vi mødes fast den sidste mandag i måneden kl. 18.30 i konfirmandstuen. Dertil kommer enkelte arrangementer på andre dage.
Alle er velkomne og der kræves ingen forhåndstilmelding. Kaffen koster 20 kr.

Få mere at vide om program mv. hos Birgit Barker, tlf. 60912796 eller Åse Christensen, tlf. 30665822, mail: dyregaarden@gmail.com
Mobile Pay til indsamlinger

Siden foråret har man i Nørre Asmindrup også kunne bruge Mobile Pay i forbindelse med bidrag til indsamlinger eller i stedet for mønter i kirkebøssen.
På Mobile Pay–app’en skal du angive modtagernummer 15876.


Alle bidrag til menighedsplejen eller til andre annoncerede indsamlingsformål modtages som sædvanlig med taknemmelighed!
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.