Vi har i såvel Nørre Asmindrup som Vig sogn konstateret en så ringe efterspørgsel efter kørsel med kirkebilen, at menighedsrådene har besluttet at nedlægge ordningen.

Brugere, som måtte have særlige behov for transport til og fra kirkelige handlinger henvises til de kommunalt administrerede flextrafiktilbud. Kirkerne tilbyder dog fortsat at betale for transporten mod en egenbetaling på 20 kr.

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Årets konfirmander
Foto: Tom Keller Bruun

Konfirmation den 5. maj 2019

Nye konfirmander indskrives torsdag d. 20. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i Nr. Asmindrup Præstegård.

Forældre og kommende konfirmander indbydes til en kop kaffe og en sodavand og en snak om den kommende undervisning.

Den ugentlige undervisning begynder d. 2. oktober og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45. Undervisningsplanen udleveres ved indskrivningen.

Konfirmationen i 2019 finder sted d. 5. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af konfirmander.

Tilmelding til Ann Skov Sørensen: mailto:anss@km.dk eller tlf. 26135939.


Menighedsrådet har fået udmeldt sognets budget for 2019. Vi har fået ca. 1,5 mio. kr. til driften, hvilket ligger på samme niveau som de foregående år. Beløbet går først og fremmest til lønninger til det ansatte personale, samt til el, vand, varme og reparation og vedligeholdelse. Herudover har menighedsrådet fået bevilliget midler til en tiltrængt reparation og konservering af vores gamle altertavle og prædikestol, til kalkning af kirken, til montering af nogle radiatorskjulere over visse af el-radiatorerne under kirkebænkene, til indkøb af nye klapstole til kirken samt til en renovering af toiletterne ved konfirmandstuen. Arbejderne sættes i gang i løbet af det kommende år.
Besøgene på kirkegården vil have bemærket, at tørken i sommers har ramt mange planter, navnlig i de små hække, der indrammer gravstederne. Skaderne vil løbende blive udbedret.


Nyheder

Der er ikke oprettet nyheder endnu

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.