Nyt mødested for "Det grå Guld"

MENNESKER, MULIGHEDER OG FACILITETER
Vi er så heldige at Sognepræst Ann Skov Sørensen har givet tilsagn om, at vi må låne Konfirmandstuen, og den danner således som udgangspunkt rammen for mødestedet. Her er hyggeligt og dejlig plads til de første 40 mennesker. Der er desuden adgang til køkkenfaciliteter, samt en flot STORSKÆRM i fællesrummet.
Vi håber at mange i "Grå guld-gruppen", som bor eller har boet i Nr. Asmindrup, vil finde interesse i at mødes. Hvad der skal ske er op til dig og gruppen. Vil man bare sludre og drikke kaffe, vil man spille kort og drikke en øl, vil man synge, vil man tale om gamle dage i Nr. Asmindrup og måske fremtid, vil man se spændende serier på storskærmen til efterfølgende diskussion.

For at dække div. udgifter beder vi om 20 kr. til kaffekassen hver gang.
Du må meget gerne invitere andre med, som måske ikke har opdaget muligheden.
KONTAKTPERSONER: Birgit Barker, Merethe Larsen og Åse Christensen, tlf. 30665822.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.