Minikonfirmander og luciakor
Minikonfirmanderne og luciakor mødes i konfirmandstuen efter følgende plan:
1.11.2018 15.30-16.30
8.11.2018 + luciakor 15.30-16.30
15.11.2018 + luciakor 15.30-16.30
22.11.2018 + luciakor 15.30-16.30
29.11.2018 + luciakor 15.30-16.30
6.12.2018 15.30-16.30
10.1.2019 15.30-16.30

17.1.2019 15.30-16.30 med efterfølgende familiegudstjeneste kl. 17. 00 med afslutning og spisning i konfirmandstuen. Alle er velkomne, maden er gratis og tilmelding skal ske til Ann på tlf. 26135939 eller mail: anss@km.dk senest d. 15.1.2019.

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.