Folkekirke i udlandet?
Danskerne rejser meget og mange bosætter sig for en kortere eller længere periode i udlandet. Derfor er folkekirken også tilstede mange steder uden for Danmarks grænser. For mange udlandsdanskere bliver den danske kirke et naturligt samlingspunkt og frirum midt i alt det nye.
De danske kirker ligger i storbyer, hvor mange danskere er bosat, i havnebyer med stort dansk skibsanløb og i Sydslesvig, som har et stort dansk mindretal. Kirkerne findes i både Europa, Asien, Australien, USA, Canada, Argentina, Jerusalem, Kina og Sydslesvig. Kirkerne har danske medarbejdere. I dag er det muligt at finde en dansk kirke eller en dansk menighed 48 steder udenfor Danmarks grænser. Derudover afholdes der dåb, konfirmation og højtidsgudstjenester yderligere 50 steder i verden.
Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, er folkekirke i udlandet. Organisationen blev dannet den 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne og Dansk Kirke i Udlandet. Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne blev grundlagt i 1867, mens Dansk Kirke i Udlandet blev etableret i 1919. Begge organisationer arbejdede for den samme sag, nemlig at være dansk kirke for danskerne i udlandet og på søen. Det var derfor naturligt at slå dem sammen til det nuværende DSUK.
De danske kirker i udlandet har et tæt samarbejde med den danske folkekirke. Alle præster er således underlagt tilsyn af en dansk biskop, ligesom omkring 900 danske menighedsråd er medlem af DSUK.
DSUK bestræber sig hele tiden på at være opdateret på, hvor danskere opholder sig og rejser hen, så tilbuddet om dansk kirkeliv kan være så relevant som muligt. Danske Sømands- og Udlandskirkers nyeste tilstedeværelse er i Thailand, hvor en dansk præst tiltrådte i november 2017.


Foto: Matthew Ross
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.