Konfirmandudflugt
Marie: En skæbne fra fattiggården

Navn: Marie Caroline Møller.
Født: 8. dec. 1889, Svendborg.
På fattiggården: En gang i 1902.
14 år på billedet.

Den 29. dec. 1902 henvender Marie sig på politistationen i Svendborg. Hun fortæller politiet, at hendes far har truet med at slå hende ihjel, og hun tør derfor ikke gå hjem.
Forholdene i hjemmet er meget dårlige. Faderen, der er styrmand, drikker og er voldelig. Han tæver både sin hustru og sine børn. Børnene, hvoraf Marie var den ældste, sælger bl.a. kurve på gaden for at finansiere faderens forbrug af brændevin. En betjent går med Marie hjem og under hans påhør truer faderen igen med at slå hende ihjel. Hun bliver indleveret på Svendborg Fattiggård.
Hun opholder sig på forsørgelsesafdelingen indtil den 31. dec., hvor hendes mor henter hende. Da Marie kommer hjem, ligger faderen beruset på en seng og kræver, at hun skal komme ind til ham, så han kan slå hende. Da Marie nægter, er det i stedet moderen, der slår hende.
Marie kan ikke blive hos forældrene, og hun kommer derfor i huset som tjenestepige hos en kvinde i byen. Efter kort tid bliver hun dog taget i at have stjålet fra sin arbejdsgiver og fra butikker i byen. Hun har bl.a. stjålet et blåt silkebånd, som hun har bundet om sin dukke, hendes kæreste eje.
Pga. Maries omstændigheder bliver hun ikke idømt en straf, men bliver sat i pleje hos en familie på landet, nord for Svendborg. Under retssagen fralægger moderen sig sin forældremyndighed i håbet om, at andre kan give Marie bedre muligheder, end hun selv kan.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.