Kirken og corona
Folkekirkens vilkår har siden marts måned været udsat for dramatiske tilpasninger til risikoen for corona-smittespredning. Fra en total nedlukning af kirkerne i tre måneder til nu (ved redaktionens afslutning) en gradvis åbning af kirken og genoptagelse af de kirkelige aktiviteter.

Kirkeminister Joy Mogensen glæder sig over de nyeste regler, som trådte i kraft den 9. juni og udtaler:
- "Folkekirken og andre trossamfund har ligesom danskerne i øvrigt taget truslen fra coronavirusen meget alvorligt og har taget et stort medansvar for håndteringen af krisen. Og det er vigtigt, at vi alle sammen fortsætter med at holde afstand og huske hygiejne, når vi er sammen. Det er den ansvarsbevidsthed, der gør, at vi nu kan udvide genåbningen af kirke- og troslivet yderligere, både indendørs og udendørs. Det er der grund til at glæde sig over."

De gældende regler så ved redaktionens slutning således ud: Udendørs aktiviteter, hvor deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned, skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet på højst 50 personer. Det gælder dog ikke begravelser og bisættelser, der som hidtil er undtaget fra forsamlingsforbuddet på højst 50 personer, uanset om deltagerne står op eller sidder ned.

Ved indendørs aktiviteter har der hidtil været adgang for højst 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal i det pågældende lokale. Det gælder stadig, hvis deltagerne står op eller går rundt. Men arealkravet ændres nu til 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Religiøse ceremonier og menighedsaktiviteter er i øvrigt omfattet af de retningslinjer for en ansvarlig genåbning, der gælder for folkekirken og andre trossamfund. Det betyder blandt andet, at der bør holdes 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke til daglig er i tæt kontakt, og 2 meter hvis der synges.

Forbuddet mod store arrangementer med over 500 deltagere gælder fortsat for alle aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, også ved begravelser
og bisættelser.

Følg med i eventuelle ændringer i reglerne på kirkernes hjemmesider.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.