Befrielsesmindestenen i kirkediget


I FORTID SATTE FRIE SLÆGTER
DENNE STEN I KIRKENS HEGN
DA FJENDEAAGET BRAST
BLEV DEN VOR NYE FRIHEDS MINDESTEN
5. MAJ 1945
MIN SJÆL LOV HERREN
OG GLEM IKKE ALLE HANS VELGERNINGER

Nr. Asmindrup Sogn er et de få Sogne, der kom helt uskadt ud af Besættelsens haarde Favntag gennem fem lange Aar. Der var Bud efter os; Tyskerne var her og beslaglagde Skole og Forsamlingshus. Hos en Gaardmand tog de en Del af hans Lejlighed til brug for et par kontorfolk; men han var saa stærkt nationalt sindet, at han turde optræde fast og korrekt over for Tyskerne, og da de forlangte, at han skulle lade dem få sin Telefon, nægtede han det. Chefen gav ham Besked om, at saa blev den eksproprieret. ”Det maa I selv om”, var svaret. Tyskerne flyttede pludselig deres Teltpæle til Nykøbing, og der blev givet Besked om, at Skoler og Forsamlingshus ikke var brugbare til Formaalet. Den ene Skole var ellers ryddet, og i Forsamlingshuset havde man saa smaat begyndt at rydde til Side, og glade blev Sognets Beboere, da man saa let blev fri for Besættelsesmagten.
Vi havde ingen Nazister; i hvert fald holdt de sig godt skjult, og ingen optraadte unationalt. Derimod var her mange Frihedskæmpere; dem saa vi dog først noget til ved Kapitulationen, skønt de havde arbejdet godt, saa godt, at der kunde være Vaabenlager uden for ens egne Døre, uden at man anede det. Forræddere havde vi ingen af.
Da vi saa oplevede Fredsslutningens lykkelige Dage, var Begejstringen over, at vort Sogn var sluppet saa naadigt gennem de fem trange Aar, saa levende og hjertelig, at vi fik lyst til at rejse en Sten til Minde om denne lykkelige Oplevelse, og det blev endda til hele to Mindestene. (Den anden blev rejst på Byens Bakke. red.)
Dagen efter Kapitulationen blev om Morgenen afholdt en Takkegudstjeneste. Efter Gudstjenesten samledes Bestyrelsen for de samvirkende Foreninger ved Kirkens Østside for at tage Bestemmelse om en Mindesten. Der sad nemlig en meget stor Sten i selve Kirkegaardsdiget, og i længere Tid var der Mand og Mand imellem talt om, at her var Mindestenen, der passede. Det var forøvrigt også på Tale efter første Verdenskrig at sætte Indskrift på den Sten for at mindes Nordslesvigs Indlemmelse i Danmark; men det blev ikke til noget.
De Samvirkende Foreninger med Pastor Aarup som Formand begyndte nu en Indsamling, og det varede ikke saa længe, før den var tilendebragt; men det varede dog et Aar, før Afsløringen fandt sted. Inskriptionen blev udført af Stenhugger Chr. Nielsen, Holbæk, og kostede ca. 600 Kr.
Den 5. Maj 1946 afholdtes en Festgudstjeneste i Kirken, og umiddelbart efter samledes Kirkegængerne ved Kirkens Østside for at overvære Afsløringen af Mindestenen. Der blev sunget ”Det haver saa nyligen regnet”, og Pastor Aarup holdt derefter Tale.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.