Nyt velkendt ansigt
Pastor Annette Berg har fratrådt sin stilling som sognepræst i Vig. I tiden indtil en ny præst tiltræder vil den kirkelige betjening i Vig blive varetaget dels af pastor Ann Skov Sørensen, Nørre Asmindrup og dels af pastor Karin Wandall, Vallekilde-Hørve.

Karin Wandall præsenterer sig selv således:


"Mit navn er Karin Wandall og jeg glæder mig til at blive en del af kirkelivet hos jer, imens Vig præstegård renoveres til en ny kommende præst. Fra november er jeg vikar på halv tid i Vig og ser frem til det gode samarbejde i Vig og Nr. Asmindrup sogne med kirkernes medarbejdere, menighedsråd og min præstekollega Ann i Nr. Asmindrup præstegård. Da jeg var vikar for Ann i foråret har jeg allerede mødt mange lokale ansigter og nydt godt af gæstfrihed og imødekommenhed - det bliver fint at bygge videre på! Midt i september er jeg startet med konfirmanderne - 28 søde unge mennesker, der mødes hver torsdag eftermiddag i Vig kirke og præstegårdshave.
Jeg er gift med Jens Kirk og vi bor sammen med vores to teenagers i Vallekilde præstegård. Vi er begge sognepræster i Vallekilde-Hørve. Jens som kirkebogsførende og jeg med en lille fast procentstilling. Vi flyttede fra København til Vallekilde i 2009 og vi elsker at bo i vores naturskønne del af Odsherred med udsigt til Nekselø og Sejerø oppe fra bakken på præstegårdsmarken. Igennem årene har jeg været knyttet til mange af provstiets kirker som vikar, når der var kolleger på studieorlov, sygdom eller præsteskifte.
Forinden flytningen til Odsherred arbejdede jeg i 14 år som medarbejder på Danmissions hovedkontor i Hellerup. Kirken ude og kirken hjemme - og forbindelserne imellem den globale kirke er min store interesse. På en fridag nyder jeg gerne en sejltur på Isefjorden i sommerhalvåret og en god gåtur i geoparken i al slags vejr.
Midt i september er vi startet med konfirmanderne – 29 søde unge mennesker, der mødes hver torsdag eftermiddag med mig og konfirmandlærer Stine i Vig kirke og præstegårdshave.
Håber vi mødes en dag i kirken!"
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.