Et øjebliksbillede fra Beirut
Eksplosionen i august 2020 i Libanons hovedstad Beirut kommer som endnu et onde oveni det i forvejen virkelig hårdt plagede land. Den voldsomme eksplosion kaldes allerede nu i sig selv for en kæmpe katastrofe. Tusindvis er såret – og dødstallet er ikke gjort op endnu; der ledes stadig efter overlevende mellem murbrokker og sammenstyrtede bygninger. Det skønnes, at cirka en tredjedel af Beirut er ødelagt.

Også i Danmission er vi meget berørte af situationen. Trods det, at vores udsendte og lokale medarbejdere var tæt på åstedet, er ingen af dem kommet fysisk til skade. Gudskelov. Men de materielle skader er omfattende, og endnu har vi ikke det komplette billede.

Vores seks samarbejdspartnere, der har kontor i Beirut fortæller om, hvordan deres bygninger er medtaget efter eksplosionen. De fleste steder er døre og vinduer blæst helt væk, og medarbejderne understreger at de er i chok, men taknemmelige over at være i live. Et eksempel på ødelæggelserne er Near East School of Theology (NEST), der siden 1832 har uddannet præster og lægfolk til evangeliske kirker i Syrien, Palæstina, Egypten og Libanon. Skolen spiller en vigtig rolle som videnscenter, brobygger og i den evangeliske kirkes overlevelse i Mellemøsten – men deres bygning er nu mere ødelagt, end den blev under 15 års borgerkrig. Også Danmissons eget kontor i Beirut er fyldt med splinter af glas fra vinduerne, der er blæst ud – eller rettere ind – af lufttrykket fra eksplosionen.

Det betyder, at der er akut brug for hjælp. Der er behov for forbøn for ofrene i Libanon – men også for økonomisk støtte, så Danmissions og vores partneres arbejde hurtigst muligt kan komme i gang igen, således at Danmissions vigtige arbejde for bl.a. fredelig sameksistens og dialog i den skrøbelige region kan fortsætte.


(Line Stange Ramsdal/www.danmission.dk)
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.