Information om album
nrasmindrup_kirke_grundplan_web.jpg
Navn: Historiske billeder
Dette album indeholder indtil videre kun ét billede, nemlig et grundrids af Nr. Asmindrup kirke.
Med tiden vil der blive indsat gamle historisk interessante billeder af Nr. Asmindrup kirke og sogn.
Antal billeder: 1
Seneste billede tilfjet af Webmaster d. 05.06.2012
Se album
Albums > Historiske billeder
Grundrids af Nr. Asmindrup kirke

nrasmindrup_kirke_grundrids_fotoalbum_t1.jpg

Dato: 05.06.2012
Tilfjet af: Webmaster
Fremvisninger: 2200

Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.