Menighedsrådet

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd
- består i valgperioden 2016-2020 af:
Formand Michael Hjortsø
Annebjergvej 1
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 21 51 41 61
E-mail: michjo@medset.dk

Næstformand
og kontaktperson
Egon Ib Nielsen
Viseren 1
4560 Vig
Tlf. 40 27 52 41
E-mail: egonoglissie@gmail.com

Kasserer Torben Stolshøj
Hestehavevej 17
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 59 32 44 42 eller 51 76 36 00
E-mail: hestruplund@mail.dk

Medlem Vagn Andersen
Annebergvej 10
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 60 48 83 09

Kirkeværge Peter Merlung
Søvang 8, Klint
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 40 61 04 31
E-mail: merlung@gmail.com

Sekretær Marie Louise Groot
Brændtvej 8
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 51 74 46 78
E-mail: mlgroot@hotmail.com

Sognepræst Ann Skov Sørensen
Asmindrupvej 49
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 59 32 40 76
E-mail: anss@km.dk

Suppleant Stig Lenler
Nykøbingvej 112
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 25 78 88 08
E-mail: lenler1@privat.dk

Suppleant Eva Jensen
Bogøvej 19
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 30 63 75 28
E-mail: evajensen00@gmail.comMenighedsrådsudvalg:

Kirke- og
kirkegårdsudvalg
Michael Hjortsø
Peter Merlung
Ann Skov Sørensen

Præstegårdsudvalg Vagn Andersen
Eva Jensen
Stig Lenler
Ann Skov Sørensen

Aktivitetsudvalg Marie Louise Groot
Eva Jensen
Ann Skov Sørensen

Information vedr. menighedsrådet
Menighedsrådet forvalter sognets del af kirkeskatten. Langt den største del af pengene er på forhånd båndlagt til f.eks. lønninger, men der er et vist råderum for beslutning om vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser. Ligeledes tager menighedsrådet beslutninger vedr. afholdelse af foredrag, koncerter og udflugter. Budgettet for det efterfølgende år debatteres på møderne i forårsmånederne og ligger færdigt inden sommerferien.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.