nojavascript
Meddelelse vedr. emailadresse

Desværre tillader din opsætning ikke afsending af emails i kodet form, da du ikke har javascripts slået til i din browser.
Vi er meget opmærksomme på spam, og da spambots gennemsøger internettet for at opsuge e-mailadresser, har vi valgt at beskytte alle e-mailadresser på denne side med Javascript for at undgå, at de bliver misbrugt.

Med venlig hilsen

Webadministrator for Nr. Asmindrup menighedsråd
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.