Menighedsrådsmøder
I perioden november 2019 til og med januar 2020 finder flg. menighedsrådsmøder sted i konfirmandstuen:

Tirsdag den 12. november kl. 9.00 Bemærk: Det planlagte menighedsrådsmøde, tirsdag den 14. januar, er blevet flyttet til onsdag den 22. januar kl. 9.00.


Generelt vedr. menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes normalt den første tirsdag i måneden, undtagen juli og december, og varer fra kl. 18 eller 19 til henad kl. 22 eller 23. Der afsluttes med kaffebord og fri snak.
Alle borgere er velkomne til at overvære møderne, der foregår i præstegårdens konfirmandstue. Man har mulighed for at stille spørgsmål under kaffen.
Referat fra det sidste menighedsrådsmøde er ophængt i kirkens våbenhus. Dagsorden for det kommende møde kan rekvireres hos formanden en uge før afholdelsen af mødet.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.