Navneændring
Efter den nye navnelovs ankomst 1. april 2006 er det blevet nemmere at ændre sit navn.
Hvis du vil ændre dit navn, skal det samtidig med indbetaling af et navneændringsgebyr ske via www.borger.dk.

Hvis du er fritaget for obligatorisk tilslutning til den digitale postløsning kan navneændringen ske via en særlig navngivningsblanket, som kan downloades via www.borger.dk under punktet "Navneændring" og "Hvis du ikke kan få Nem-ID".

Hvis yderligere dokumentation er påkrævet, vil du efterfølgende blive kontaktet af bopælssognet (Nr. Asmindrup præstegård, hvis du bor i Nr. Asmindrup sogn) for yderligere attester og dokumentation.
Såfremt navneændringen kan foretages, vil den ske inden for 4 uge fra modtagelsen af ansøgningen.

Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, gælder der særlige regler alt afhængig af barnets alder, og navneændringens art.

Du finder mere information om dette på www.borger.dk under punktet "Navneændring" i underpunktet "Ændring af børns navne".

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, hvis navneændringen medfører navnelighed mellem ægtefællerne.

Du kan læse mere her:

Om navneændring mv. på www.borger.dk
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.