Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Vielse og kirkelig velsignelse
Vielse aftales i så god tid som muligt med sognepræsten. Minimum den ene part skal være medlem af folkekirken.
Når dato og klokkeslet er aftalt med præsten, skal prøvelsesattest udfærdiges. En prøvelsesattest er et juridisk dokument. Det godtgør at en vielse kan finde sted. Prøvelsesattesten udfærdiges af rådhuset i bopælskommunen.

N.B. Prøvelsesattesten må ikke udstedes tidligere end 4 måneder før vielsen - ellers er den ugyldig og vielsen kan ikke foretages. Attesten skal sendes til sognepræsten i god tid inden vielsen.

Ved kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab skal præsten modtage en kopi af vielsesattesten.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.