Dødsfald og begravelse
Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn, man bor i.
Hvis afdøde var medlem af folkekirken, træffes der aftale med sognepræsten om enten begravelse eller bisættelse og det nærmere forløb.
Var afdøde derimod ikke medlem af folkekirken, tages dette som udtryk for at afdøde ikke ønsker en gejstlig medvirken.

Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden via www.borger.dk - evt. gennem en bedemand.

Aftale om gravsted og evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren.
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.