Links: Fælleskirkelige links
Giraffen
Giraffen.dk er et fælleskirkeligt forum med masser af links, ideer, nyheder, indlæg, debat og information.
Dato for tilfjelse: 04.08.2007 Besg: 1477
Den danske Folkekirke
Folkekirkens officielle samlede side, med links til andre kirker, interesseorganisationer, missionsselskaber og kirkelige ungdomsorganisationer. Der er også information om Den danske Folkekirkes bekendelse og indhold.
Dato for tilfjelse: 04.08.2007 Besg: 1386
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.