Links: Nr. Asmindrup kirke, by og omegn
Tim Lykkegrens side om Nr. Asmindrup kirke
Tim Lykkegren interesserer sig blandt mange ting for Nr. Asmindrup kirke. Se de smukke billeder fra kirken og læs om kirkens historie og genopbygning i 1800-tallet.
Dato for tilfjelse: 12.09.2007 Besg: 1923
Odsherreds historie
Se Tim Lykkegrens store og inspirende hjemmesideværk om Odsherreds historie. Dette link er et besøg værd for lokalhistorisk interessede.
Dato for tilfjelse: 12.09.2007 Besg: 1639
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.